Mimi's bijdragen, dienst 4-7-1999

Lezingen:

Welkom en inleiding:

Welkom allemaal, en speciaal voor de kinderen: fijn dat jullie er zijn. Een kerk is de plek waar verhalen verteld worden die heel belangrijk zijn voor grote en kleine mensen. Fred en Yvonne kennen een heleboel van die verhalen en staan al te wachten op jullie. Ga maar met hen mee.
Wij, volwassenen, buigen ons vandaag over enkele verzen van de profeet Zacharia, van de apostel Mattheus en een gedeelte uit een brief van Paulus. Vooral de laatste twee teksten zijn niet makkellijk leesbaar. Theologen zullen er uitgebreide verhandelingen over hebben geschreven, ongetwijfeld. Die ik niet bestudeerd heb. Toch zal ik proberen u over te dragen wat de teksten bij mij oproepen. En dat durf ik voornamelijk omdat Matteus ervan overtuigd blijkt te zijn dat, wat het geloof in God betreft, eenvoudigen bevoorrecht zijn boven wijzen en verstandigen. Hopelijk behoor ik tot die eenvoudigen.
Aan het begin van deze viering wil ik dan ook bidden tot onze God: Liefdevolle, wil onze harten openen voor uw woord en aanvaard ons pogen u te eren in het besef van uw onmetelijke grootheid. Amen.

Inleiding

Zacharia spreekt woorden van moed en vertrouwen tot het volk Israel. De tempel in Jeruzalem was nog niet weer opgebouwd na de verwoesting en de Joden dachten zo langzamerhand dat Jeruzalem niet meer het centrum zou zijn van waaruit het geloof zich over de hele wereld zou verspreiden. Zacharia wekt hen op de moed niet te verliezen: Israel zal de koning van de vrede voortbrengen. Ruim driehonderd jaar later worden diezelfde woorden genoteerd in het Evangelie van Palmzondag als Jezus op een ezel zittend Jeruzalem binnenkomt. Zo vervlochten is het Eerste Testament met het Tweede. Des te meer reden voor ons om aandacht te besteden aan dat oude Testament van waaruit Jezus leefde.
Ook de door Jezus geuite woorden in het Evangelie zijn een uitnodiging om niet het vertrouwen op de mogelijkheid van een nieuwe wereld te verliezen. Zijn boodschap en zijn leer zal rust geven aan ieder mens die het niet meer ziet zitten om zich in te zetten voor een andere maatschappij, die bekaf raakt omdat er nog zoveel onrecht zichtbaar is. En ook wie gebukt gaat onder zorgen, ziekte en verdriet moet niet wanhopen: wie het geloof in Gods Woord vasthoudt zal alles wat teneerdrukt gemakkellijk dragen. Zijn juk is zacht, zijn last is licht.
Het zijn zulke mooie woorden, maar ervaren we dat ooit in ons leven zo? Ik heb daarover nagedacht en het was niet eenvoudig er een voorbeeld van te vinden. Het heeft volgens mij alles te maken met de liefde tot je medemens. Ik kan bv erg moe zijn, maar als Naomi zich bezeert en in tranen uitbarst zal ik haar toch onmiddellijk optillen en troosten. Dan is mijn moeheid ogenblikkelijk verdwenen. Ja, zult u tegenwerpen, natuurlijk, je houdt van je kleinkind. Toegegeven, maar als ik een daklozenkrant koop, kan ik soms ook getroffen worden door de levensvreugde in de ogen van die ander en op dat moment totaal vergeten dat ik een boze bui had of me zorgen liep te maken over iets. Door het geluk van de ander op de eerste plaats te zetten, blijkt je eigen last minder zwaar te worden. En dat is eenvoudigweg Jezus boodschap en Gods vreugde.
De brief van Paulus, of beter gezegd van degeen die onder Paulus naam brieven liet rondgaan langs alle eerste christengemeenten, hebben we als laatste gelezen. Waarom? Omdat we in de voorbereidingsgroep vonden dat in die vijf verzen geschetst wordt wat gebeuren zal als we de eerste twee lezingen ter harte nemen. Wanneer alle volgelingen van Jezus, door Paulus consequent 'heiligen' genoemd, samen vertrouwen houden in de woorden van Zacharia en het Woord van Jezus, zullen zij ooit God zichtbaar maken in de schepping. Op dat moment zal God zijn alles in allen.
Voor God zelf buigen wij ons neer, wetend dat alles ons gegeven is: zijn Geest in ons, de kracht om vol te houden, het geloof en de liefde. Dat is het begin nog maar; daarna hebben we een leven lang gekregen om te ontdekken dat we als enkeling ongelooflijk nietig zijn tegenover de immense grootheid van onze God. Alleen in verbondenheid met alle anderen van goede wil, met alle anderen van Gods volk, zullen we kunnen waarmaken wat God als grootse opdracht aan ons heeft gegeven, namelijk gerechtigheid en vrede brengen in de hele schepping.
Het lijkt welhaast een onbereikbaar ideaal. Zoveel eeuwen al hebben gelovigen tegenover elkaar gestaan in plaats van hand in hand. Toch hoop ik dat wij als Duifgemeente stappen zullen zetten in de richting van andere geloofsgemeenschappen. Regelmatig worden we daartoe uitgenodigd, maar tot op heden zijn we nog weinig keren daarop ingegaan. Echte betrokkenheid bij de Basisbeweging Nederland en de Raad van Kerken Amsterdam zou een prima stap zijn. Dan zouden we kunnen aansluiten bij initiatieven die daar worden genomen. Dat zie ik als de boodschap die ons vandaag wordt aangereikt uit de Bijbel. Geloven in God is een rijkdom, maar het is niet alleen voor jezelf! Verbind je met anderen die dezelfde rijkdom kennen, pas dan zal Gods volheid in de hele schepping bekend worden.

Nodiging:

Als mens met een opdracht mag ik u nodigen tot deze Tafel. Ieder van u is mens met een opdracht, laten we samen brood en wijn delen en er kracht uit putten om verder te groeien in geloof en liefde. Kom, alles is gereed.

Zegenbede:

God overkomt mensen als een waterval van licht, van vreugde en gerede hoop, van inzicht en vertrouwen. Met die woorden wil ik u wegzenden, mogen ze voor ieder van u werkelijkheid worden. Om die zegen bid ik.

De Eeuwige zegene en behoede ons
De Onnoembare doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig
De Barmhartige verheffe haar aangezicht over ons en geve ons vrede. Amen.

Gebeden:

Vader, Moeder, God,
Ik leef mijn leven met respect en liefde naar U toe en naar mijn medemens toe.
Uw liefde en warmte geven mij de kracht voor u de knieen te buigen, maar ook om keuzes te maken in eigen verantwoordelijkheid en zo samen met u verder te gaan.

Eeuwige,
Wij bidden of zingen u geen Gloria in Excelsis toe zoals vroeger;
toch weten we dat u alle eer toekomt, dat u groter bent dan wij kunnen bevatten.
Dank, Liefdevolle, voor het geloof en de liefde die u ons van den beginne gaf.

| Archief/Bijdragen | Mimi's "Hoofdpagina" |

AM 7-7-1999 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl