Bijdrage Marina Slot en Rob Gijbels, zondag 14 november 2010

 
 

Voorgangers:   Marina Slot en Rob Gijbels

thema: Godsgeschenk ?

Thema: met vuur en compassie

lezingen:

- Wijsheid 8 en

- De bedoeling van Gods geschenken

Vertaling van: "Meister Eckhart, a Modern Translation", Translated by Raymond Blakney, New York, Harper & Row 1941, p.32.

Met al Zijn geschenken heeft God maar één doel op het oog: ons voorbereiden op het Geschenk dat Hij zelf is. En al Zijn werken - al het werk dat Hij ooit verrichtte in de hemel of op aarde - verrichtte hij alleen maar om dit nog hogere doel te verwezenlijken: dat ons geluk volmaakt zou worden. Daarom, zeg ik, moeten wij leren om voorbij en doorheen het geschonkene en voorbij en doorheen de gebeurtenissen naar God zelf te kijken, en nooit tevreden te zijn met het ding op zichzelf. Er is geen eindpunt in dit leven waar God zou ophouden ons te verrassen met nieuwe geschenken; - nee, noch was zo'n eindstation er ooit voor wie dan ook, hoe ver hij of zij ook gereisd zou mogen hebben. Sta daarom boven alles elk moment open voor de geschenken van God en wees altijd bereid om weer nieuwe geschenken van Hem te ontvangen.

- Meister Eckhart (ca. 1260 - 1328) -

Opening:

Open je hart voor de liefde van God,

drink met volle teugen van de wijsheid die je wordt aangeboden

en voel je verbonden met ieder hier aanwezig. Amen.

Welkom en inleiding (Rob Gijbels).

Goede morgen en heel hartelijk welkom in De Duif op deze novemberzondag. Mede namens Marina Slot – voorganger van vandaag .

Welkom als je bekende Duif bent, maar weet je vooral welkom als je hier niet zo vaak komt of misschien vandaag zomaar voor het eerst.

Elke zondagochtend komen wij – als vogels van velerlei pluimage – hier bijeen om ons te bezinnen op het leven van alle dag, van wat ons bezighoudt, ons drijft, waar we ons zorgen om maken of waar we heel gelukkig mee zijn, pareltjes van schoonheid misschien...

De verbondenheid met God, die ons “zomaar” gegeven is …

In verbondenheid met elkaar zoeken en vinden we inspiratie als een schaduw van inzicht in diepe wijsheid en schoonheid die in elk van ons verborgen en geborgen is.

Dat hebben we wel nodig, want onze samenleving verWilderst in rap tempo, door zorgvuldig opgebouwde sociale en culturele voorzieningen gaat een rode pennenstreek. Angst, wantrouwen en onverdraagzaamheid worden openlijk gepredikt.

We maken ons grote zorgen over bezuinigingen waar onder meer onze cultuur mee om zeep wordt geholpen…

Wàt is wijsheid?

Blijft er nog iets over dat ons gelukkig maakt?

Dat brengt ons terug bij de vraag: wat is nu een wapen om mee terug te vechten? Hoe houden we grip op de schoonheid van het leven? Dàt is een hele kunst !

Eerlijke vragen en twee lezingen doen ons vanochtend een mooie handreiking.

We lezen uit het Boek Wijsheid. Het is niet door Koning Salomo geschreven, maar in dit deel komt Salomo zelf aan het woord in een “lofzang op de wijsheid”. Het is geschreven in Egypte, waar op dat moment sprake was van aanwakkerende intolerantie en gebrek aan respect tussen 2 bevolkingsgroepen - Joden en Grieken – die elkaar betichten van laster en goddeloosheid.

We vervolgen dat met een gedeelte van meister Eckhart, een laat-Middeleeuws theoloog, een groot spiritueel denker – een mysticus. En mystiek gaat over de ervaring met het goddelijke .. mystiek is herkenbaar in deugden.

Open daarom je hart, je handen om te ontvangen wat ons wordt aangeboden..

 

Laten we deze dienst met elkaar wijden

Door in te stemmen met het lied

Dat onze verwachting uitgaat naar hoop, adem en voedsel,

Een nieuw gezicht!

 

Overweging (Marina Slot).

In een tijd waarin ik mij wel eens afvraag of er nog wijsheid over is in de wereld, in een tijd waarin kunst en cultuur opeens van minder waarde lijken te zijn. In een tijd waarin niks meer heilig is, waarin manipulatie openlijk gebruikt wordt om de regering van ons land te dirigeren, spreken wij over wijsheid, wijsheid als persoon, als vrouwelijk beeld van alles wat goed is.

Wijsheid als de persona die deugden voortbrengt, als rechtschapenheid en moed, bezonnenheid en scherpzinnigheid. De wijsheid kent de geschiedenis, het verhaal van voorbije dingen, en zij kan voorspellen wat komen gaat.

Dat alles heeft te maken met openheid voor het ongewone, voor de signalen die uit het bewuste en onbewuste op ons inwerken. Wijsheid heeft te maken met de gevoeligheid van de mens voor echte wetenschap, voor de inwijding in Gods kennis.

En hoe komt het nu dat we dat zo moeilijk kunnen herkennen in onze samenleving. Hoe komt het dat zo weinig mensen echt begiftigd lijken te zijn met wijsheid en kennis van zaken??

De dichter-koning Salomo vertelt ons hoe hij een relatie is aangegaan met de wijsheid, wijsheid is zijn bruid, hij vindt rust bij haar en met haar kent hij geen bittere momenten, geen verdriet, maar louter vrolijkheid en vreugde. Wat een wonder, dat kennen wij nauwelijks; ieder mens heeft wel eens verdrietige dagen, ieder mens kent wel teleurstelling in het leven en soms brengen veel teleurstellingen bitterheid voort.

Salomo zegt dat hij een mooi kind was, en een goede ziel had ontvangen, en door zijn goedheid ook een rein lichaam. Hij beschrijft zichzelf als een gezegend mens. En hij heeft ook weet van het feit dat je wijsheid niet zómaar krijgt, het is een geschenk van God.

Er spreekt heel veel vertrouwen uit de woorden, heel veel godsvertrouwen, maar ook verantwoordelijkheid om het leiderschap te aanvaarden, om het koningschap op zich te nemen.

Hij vraagt de wijsheid niet alleen voor zichzelf maar hij vraagt het voor het vervullen van zijn taak in de wereld.

Als Meister Eckhart zegt dat je voorbij en doorheen het geschonkene en voorbij en doorheen de gebeurtenissen naar God moet kijken, heeft dat ook alles te maken met de liefde van God en die te herkennen.

Als je wijsheid wilt benutten om je werk te doen, als je de bron van al wat goed is, wilt opnemen in je leven, is het belangrijk om het gelaat van de Eeuwige te aanschouwen. De liefde en de zegen van God zijn de leidraad voor je handelen. En bij een geschenk van God, kom je ook altijd bij God zelf uit. Bij de God die jij kent, die in je binnenste aanwezig is, de God die steeds nieuwe geschenken geeft vanuit de liefde van haar hart.

De gevoeligheid voor de Eeuwige, voor haar liefde en wijsheid zijn een beetje ondergesneeuwd in onze samenleving. Het lijkt of God niet meer nodig is en of wij zijn geschenken wel missen kunnen.

Toen wij spraken over godsgeschenk in de liturgievergadering, kwam er direct het geschenk van de geboorte van een kind, van jouw kind ter sprake. Dat is toch nog steeds het grootste wonder in een mensenleven en dat is zo anders dan al die andere cadeaus van deze wereld, dat het zeker is dat dat een godsgeschenk is.

Helaas komen dan ook de verhalen dat zo'n geboorte niet goed gaat ter sprake. Dat het kindje dood geboren wordt en hoe daar vroeger mee werd omgegaan. Dat zijn geen mooie verhalen.

Maar het is ook zo dat, als er dan nog een levend kind komt, dat dat weer als een heel bijzonder moment wordt ervaren. Maar er zijn meer dingen die wij ervaren als een geschenk van God, een nieuwe liefde bijv., de liefde van je man of vrouw die aan jou geschonken is. Zo hoorde ik deze week een man spreken op de begrafenis van zijn vrouw en danken voor de liefde die zij hem en zijn kinderen heeft gegeven. Nog meer, een goede opvoeding, een warm nest, liefdevolle ouders, goede vrienden en vriendinnen. Wonderlijk genoeg gebruiken we het woord godsgeschenk vaak in de intermenselijke sfeer, in het genieten van en met elkaar. Of in het gered worden na een ongeval, het overleven van een oorlog of natuurramp.

Een godsgeschenk is dikwijls immaterieel, en dat is wat er nu vaak speelt, de mens van nu is veelal opgegroeid in een tijd dat het alleen maar beter ging materieel. Die mens wil veel hebben, auto's , games, technische speeltjes, een huis, een baan of carrière, macht en invloed en dat is heel anders, dat zijn heel andere waarden dan de dankbaarheid om het zijn, om wat je aan anderen beleeft, wie je bent, en met wie je je wilt omringen.

Bij Barack Obama waren we allemaal blij om wie hij was, en nu wordt hij beoordeeld op de economische resultaten van zijn regering, op wat hij de mensen onthoudt in de materiële sfeer en nu wordt ook wie hij is in een kwaad daglicht gesteld, misschien wel een stiekeme moslim, die het tot president van Amerika heeft geschopt.

Hoe gevoelig moet je zijn om te ervaren wat God je te geven heeft, wat er achter die geschenken schuilt die jij in jouw leven hebt gekregen?

Hoe open durf je te zijn om te ontvangen, hoe durf je je eigen liefde te laten stromen en daarmee ook Gods liefde te herkennen en Gods goede gaven dankbaar in ontvangst te nemen?

Als ik naar mijn eigen leven kijk, zie ik liefdevolle ouders en een warm nest. Ik zie kinderen die mijn leven binnen kwamen en bleven, ik zie vriendinnen en vrienden die mijn nieuwe context vormen en ik zie een kleinkind dat die nieuwe open wereld vertegenwoordigt, die wereld die nog mag beginnen. Ik zie mensen met wie ik werk en gewerkt heb, met liefde en gemak en met moeite en soms bitterheid. En ik zie in en achter al die mensen God en de goddelijke liefde die in mij en in hen is.

Maar ik zie ook een regering die als een dolle bezig is om al het materiële goed van de wereld te beschermen en daarom bezuinigt op datgene wat je niet meten kan, kunst en cultuur, iets waar veel mensen van genieten maar wat niet materieel is.

We moeten allemaal beantwoorden aan het ideaalbeeld van de fulltime tweeverdiener, die de economie weer op volle toeren laat draaien en ervoor zorgt dat het ons, nou ja ons aan niks gaat ontbreken. Het gaat alleen helemaal niet meer over en om mensen die alleen zijn en op een minimum zitten, het gaat niet meer over bijstandsvrouwen, vluchtelingen en asielzoekers, illegalen en mensen met een levenslange geestelijke of lichamelijke handicap. Deze mensen vormen alleen maar een risicofactor voor de economie.

Het gaat over de gezonde, Nederlandse mens met één paspoort die de drager moet zijn van onze westerse cultuur. Als je als mens kunt verhalen van de voorbije dingen, weet je dat dat al eerder is gedaan, dan kan je ook voorspellen wat komen gaat in West-Europa met overal een verrechtsing en de sterke diskwalificatie van een bevolkingsgroep of van een religie.

Die wijsheid hebben mensen die door de gebeurtenissen heen kijken, kijken naar God naar wiens beeld wij allen zijn geschapen. Allemaal zijn wij Gods kinderen hoe je je God ook noemt, welke naam de Eeuwige ook voor ons heeft of zoals wij in de Duif elke zondag zeggen bij de nodiging

wie je ook bent wat je ook voorstelt.

Daarom is het nodig om te benoemen wat we zien, wat we zien gebeuren naar de mens die naast ons is, de mens die bedreigd wordt omdat hij of zij moslim is of Roma of homo, noem maar op.

Gelukkig zijn er meer mensen die blijven bewaken dat er ook andere waarden zijn, ook belangrijke en invloedrijke personen in het bedrijfsleven die zorg hebben voor de mens en haar wereld.

Maar het is ook aan ons om te waarschuwen vanuit onze kennis, om voor de vrijheid van ieder mens te vechten, om de wijsheid die ons geschonken is te benutten en onze scherpzinnigheid te gebruiken om een wereld te maken die in vrede en gerechtigheid is. Dan werken we mee aan de godsgeschenken voor ons en onze medemens. Elke dag weer. Amen.

 

Nodiging

Ooit eens was er een maaltijd van Jezus met zijn vrienden, een maaltijd als een geschenk van God, waarin liefde en verraad beiden aanwezig waren.

Een vieren van vriendschap met de angst en het wantrouwen in je botten.

Dat gevoel hebben we nu ook, we vieren het leven en wij zijn op onze hoede voor de dingen die komen gaan. We moeten op scherp staan om het niet de verkeerde kant op te laten gaan in onze samenleving. Wij hebben de weg naar wijsheid gekregen, wij hebben de mogelijkheid om door alles heen God te zien en de onmetelijke liefde die er voor ieder mens achter schuilt. Een daarvan mogen wij vandaag delen, delen van dit leven met haar vreugde en haar verdriet.

Wij delen brood en wij delen wijn omdat wij dit leven willen delen met elkaar en omdat wij onze bron van kracht en moed en zeker weten aan willen spreken om ook vol vertrouwen de toekomst in te gaan.

Komt, komt want alles staat klaar.

Zegenbede

De Krachtige en Tedere zegent ons en behoedt ons,

Zij doet haar gelaat over ons lichten en is ons genadig,

De Ene en Enige verheft zijn gelaat over ons en geeft ons vrede.

Amen.

 

 
       
 

| Archief/Bijdragen | Archief 2008 en 2009 |

 
 

RG 2010-11-14 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl