Bijdrage Helma Schenkeveld
zondag 27 juni
2010

 
 

Voorganger:  Helma Schenkeveld
Lector: Ivon van der Meer
Thema: Gemeenschap van morgen

Lezingen:

- Lucas 9; 51-62
- De Schoonmaak

Openingsgebed
Wees blij deze dag, want hij is leven, kern van leven,
Zijn korte bestaan bergt alle werkelijkheid en waarheden
Van het leven, de vreugde van groeien.
Gisteren is een herinnering, een ervaring,
Een bouwsteen voor vandaag.
En voor morgen is de hoop, het verlangen,
Naar dat, wat er nog niet is.
Vandaag is de actie, het handelen,
de aandacht voor dit moment,
de aandacht voor de mogelijkheden
van vandaag.


Welkom en inleiding

Gebed
V. Om luisterbereidheid bidden wij
in dit uur vandaag.

A. Dat wij niet zomaar horen
wat wij wíllen horen,
maar dat wij horen en verstaan
wat wij nog niet weten
of niet willen weten.
Dat wij uit oude en bekende verhalen
nieuwe schatten van bevrijding delven.

A. Daarom bidden wij:
Lieve God,
maak ons nieuwsgierig en maak ons vrolijk,
maak ons betrokken en voed onze eigen wijsheid.

A. En bovenal:
maak ons opstandig, zodat wij uit onze loopgraven komen,
En durven zeggen wie wij zijn,
Onze talenten durven tonen,
En zo met elkaar durven werken aan een nieuwe gemeenschap
Waar een plek is voor iedereen.

V. Om luisterbereidheid en om inspiratie
bidden wij in dit uur.


Lied: Hore mijn oor - Juut Meijer / Tom Löwenthal
Hore mijn oor het ongehoorde
dat ik bedacht ben op wat ik zie

onze monden dat zij vrede roepen
onze handen dat zij troosten,

dan zullen mijn voeten gaan waar liefde is
mijn hart overvloeien van vreugde.


Eerste lezing: Lucas 9, 51-62
Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, wilden de dorpelingen hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. Toen de leerlingen Jakobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze: ‘Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren?’ Maar hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. Ze gingen verder naar een ander dorp.
Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: ‘Ik zal u volgen waarheen u ook gaat.’ Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.’ Tegen een ander zei hij: ‘Volg mij!’ Maar deze zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’ Jezus zei tegen hem: ‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.’ Weer een ander zei: ‘Ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.’ Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’


Lied: Verward - Marieke van Baest / Teresa Takken
Mijn voeten vertragen, verlaten het pad
verdwalen in de tijd,
hun stap is onzeker vol droevige schaduw
ik ben de richting kwijt.

Mijn handen verzaken vergeten gebaren
verliezen keer op keer,
hun werk is vergeven gestold hun bewegen
ik vind geen houvast meer.

Mijn ogen verdraaien verdringen de wereld
vermijden wat verwart,
hun licht lijkt geweken de passie verdwenen
mijn wezen raakt verstard.

En mijn hart draagt de oude beelden,
in mijn hoofd klinken woorden van thuis
en mijn oren horen vertrouwde muziek:
ik wil dansen,
dansen de weg terug naar huis !


Tweede lezing: De Schoonmaak
Waar zal ik mee beginnen? De gordijnen!
Ik schuif ze open. Hoppa, eerst wat licht
Ik zie een vloed aan chaos voor me deinen

Vooruit, die ramen moeten ook niet dicht
Wat lucht erin, dan kan een mens pas leven
En kan de klus pas goed worden verricht

De vaat waarmee de kamer is vergeven
Breng ik op stapels naar het aanrecht toe
Ik trek vaneen wat aan elkaar blijft kleven

Waar je ook kijkt, er ligt papier. Ik doe
Wat blijven kan, goed gesorteerd in dozen
Maar voor het grootste deel geldt: toedeloe

Het speelgoed wordt ook grondig uitgeplozen
Wat stuk is gaat de bak in, geen gemier
En voor wat goed is, wordt een plank gekozen

Vervolgens moet aan ’t stof en kleingrut hier
Met harde hand zijn plaats worden gewezen
De stofzuiger doet zoiets met plezier

Het huis, weer uit de puinhoop opgerezen,
Brengt mij ineens op een briljant idee:
De bijbel is tot nu toe fout gelezen!
Is wat ik deed, uit niets iets scheppen? Nee!
Al maakte ik de chaos weer bewoonbaar,
Ik schiep niet, maar ik poetste. Q.e.d.:

De Scheppingsleer zit fout. Nu is aantoonbaar
Dat heel de Schepping nooit heeft plaatsgevonden
Het was een grote schoonmaak. Lach en hoon maar

Maar wie aan vaat en stofzuiger gebonden
Moet leven zoals ik, wordt diep geraakt
Door het geheim dat hier valt te doorgronden

Er is maar één bedenking die nog haakt:
Die rotzooi had ik wel eerst zelf gemaakt.


Overweging
De overweging werd door Helma ter plekke, uit het hart voorgedragen.
De beeldopname hiervan is gepubliceerd op YouTube:
Deel 1: De mensen in de Duif en hun geschiedenis
Deel 2: De Duif van morgen

pianospel door Irina Antonova

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in de Eeuwige, die in ons woont,
die de herinnering aan het Verbond met ons levend houdt,
die ons elke dag tekenen geeft
van Zijn aanwezigheid in ons mensen.

Ik geloof in de kracht van Gods Geest
die vorm geeft aan onze toekomst,
die niet blijft staan bij het verleden,
die ons rust geeft na spanning,
die ons het goede leert kennen in kwade tijden,
die ons inspireert als wij leeg en afgemat zijn.

Ik geloof door Jezus in de menswording van het goddelijke,
in de mogelijkheid van tegenspraak,
in de genezing van lichamelijke en geestelijke kwetsuren,
in de omkering van onze werkelijkheid.

Ik geloof in de gemeenschap van mensen,
die bezield door geloof,
struikelend op zoek zijn naar het beste in zichzelf,
in elkaar en in de wereld.
Mensen die in de wereld in verbinding willen staan
met hun medemens dichtbij en veraf.

Amen

Tafelgebed

A: Eeuwige, U voedt ons en daarvoor danken wij U.
Wij zijn gelukkig met al het goede
dat U ons toevertrouwt.
Help ons om met hart en ziel
over deze kostbaarheden te waken,
opdat wij het ongeschonden kunnen doorgeven.
Vergeef onze fouten en richt onze voeten.
Wij zijn elke dag onderweg
en ontmoeten elke dag nieuwe verrassingen.
Wij mensen weten de uitkomst niet.

V: Wij weten alleen dat wij de opdracht hebben
elke dag betere mensen te worden.
Mensen die U kunt liefhebben.
Mensen die het goede zoeken.
Die hart hebben voor een ander.

A: Wij danken U,
omdat wij voorbeelden hebben.
Dat Gij ons een wijzer hebt gegeven
op de weg die leidt naar tevredenheid en geluk.
Laat ons ervaren hoe de wereld kan worden
als wij elkaar de goede gaven bieden.

A: Wij danken U, God,
voor die ene mens, Jezus,
die alle dagen voorop liep,
die zichzelf durfde geven.

V. Eeuwige, wij zijn bijeen rond de tafel,
jonge mensen en oude mensen,
met een hart vol liefde en twijfels,
met een hoofd vol wensen en vol zorgen.
Wij gaan wij tot U, en tot elkaar.
Om het brood te delen, en samen te genieten van de wijn.
Wij doen dit niet uit gewoonte,
maar uit behoefte. Een mens wil immers
het leven met elkaar delen.

Nodiging

Breken en delen van brood en wijn


Slotgedachte

Onze Vader - (Armeense versie)
Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert.
Ik geef u een naam opdat ik U een plaats kan geven
in mijn leven.
Bundel Uw licht in mij. Maak het nuttig.
Vestig Uw rijk van eenheid nu.
Uw enige verlangen handelt dan samen met de onze.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht.
Maak los de koorden van fouten, die ons vastbinden aan het verleden, zoals wij ook anderen hun misstappen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden, want uit U wordt de al werkzame wil geboren.
De levende kracht om te handelen,
het lied dat alles verfraait en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
Acties en agenda

Slotlied - H. Oosterhuis / H. Rouw
Om liefde gaan wij een leven,
zeilen wij over de zee,
vliegen wij langs de hemel,
om liefde gaan wij een leven
met licht en met donker mee.
Vogeltje van de bergen
wat zwoeg je dapper voort ?
Om wat ik uit de verte
van liefde heb gehoord.

Om liefde gaan wij een leven,
graven diep in de nacht,
kruipen wij onder de hemel
om liefde gaan wij een leven
om weten en stille kracht.
Mensje, één van de velen
waar snelt je voetstap heen ?
Waar is te vinden dat ene
daar snellen mijn voeten heen.

Om iemand gaan wij een leven,
wagen wij dood na dood,
zwerven de verste wegen
om joou, op hoop van zegen,
mijn liefde, mijn reisgenoot.
Dalen van zwarte aarde,
bergen van hemelsblauw,
om alles ga ik dit leven
om alles of niets met jou.

Wegzending en zegen

 
       
 

| Archief/Bijdragen | Archief 2008, 2009 en 2010 |

 
 

FV 2010-06-28 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl