Bijdrage  Frans Gerritsma
zondag 16 januari 2011

 
 


Voorganger: Frans Gerritsma
Lector:
Thea van Deijl
Thema: Wie ben je?

1e lezing: Jesaja: 49: 1-6
2e lezing: Johannes 1: 29-34


Openingsgebed
In uw Naam zijn wij hier bijeen
Eeuwige.
U, die de bron bent
van al wat leeft
U, die ons steeds weer nieuw wilt bezielen met uw geest
Wij bidden om het licht
waarvan jesaja getuige was.
Om de geest,
die bij de doop, Jezus bezielde
en hem de kracht gaf om op weg te gaan.
Wees hier aanwezig met uw licht
dat over alle grenzen heen schijnt
en mensen doet opstaan
en op weg doet gaan.
Wees bij ons dit uur
Amen


Woord van welkom
Goede morgen alle bekenden en onbekenden,
ook namens Thea van Deijl die vandaag mee voorgaat.
Welkom op deze zondagmorgen, hier in de Duif,

De vraag wie ben je
Komt vooral in een crisistijd naar voren,
Een tijd waarin je niet goed weet waar het naar toe moet,
de toekomst onzeker is
Een tijd waarin je moet leren onderscheid te maken
tussen wat je belangrijk vindt, en wat minder belangrijk voor je is.
Het is een tijd van zoeken, van keuzes maken.
In de lezingen komen we vandaag
bij Jesaja, maar ook bij Johannes en Jezus
een moment van hernieuwde keuzes tegen,
omdat ze vragen en twijfels hebben.

Keuzes hebben te maken met overgave
Waar laat je je in onderdompelen,
Door welke geest laat je je leiden
Hoe ben je bedoeld.
Wie ben je
Wie wil je zijn.
Welke taak neem je op je.

We horen in de lezingen
dat de keuzes gemaakt worden op grond van het geraakt zijn,
geraakt door een woord, een opdracht,
geraakt door de geest.

Daar willen we bij stilstaan in deze viering
Ik wens ons allen een goede viering toe.

Lezing Uit de profeet Jesaja 49:1-6
Eilanden, hoor mij aan,
verre volken, luister aandachtig.
Al in de schoot van mijn moeder
heeft de HEER mij geroepen,
nog voor ze mij baarde noemde hij mijn naam.
Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard,
hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand;
hij maakte me tot een puntige pijl,
hij stak me weg in zijn pijlkoker.
Hij heeft me gezegd: ‘Mijn dienaar ben jij.
In jou, Israël, toon ik mijn luister.’
Maar ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat,
ik heb al mijn krachten verbruikt,
het was voor niets, het heeft geen zin gehad.
Maar de HEER zal me recht doen,
mijn God zal me belonen.’
Toen sprak de HEER,
die mij al in de moederschoot
gevormd heeft tot zijn dienaar
om Jakob naar hem terug te brengen,
om Israël rond hem te verzamelen –
dat ik aanzien zou genieten bij de HEER
en dat mijn God mijn sterkte zou zijn.
Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent
om de stammen van Jakob op te richten
en de overlevenden van Israël terug te brengen,
dat is nog maar het begin.
Ik zal je maken tot een licht voor alle volken,
opdat de redding die ik brengen zal
tot aan de einden der aarde reikt.’


Uit het Johannes evangelie  1. 29-34
De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.  Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er vóór mij.”  Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden.’  En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten.  Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.”

Overweging
Aanmoediging kan iemand vleugels geven.
Mensen worden opgezweept, door de aanmoediging van velen, om tot het uiterste te gaan in hun prestaties. Mensen voelen zich gedragen door de aanmoediging van hun supporters. Dat geeft kracht. We hebben support nodig.

In de eerste lezing hoorden we bij Jesaja, dat hij de strijd opgeeft. “Tevergeefs heb ik me afgemat, ik heb al mijn krachten verbruikt, het was voor niets, het heeft geen zin gehad”, waar heeft hij zich allemaal druk voor gemaakt, de bevrijding van Israel uit zijn ballingschap. De vrijheid. Hij twijfelt er aan, maar op het moment dat hij het uitspreekt, komt er ook iets bij hem naar boven van. Dat kan niet waar zijn. Diep in hem is er iets dat zich verzet tegen zijn eigen doemdenken.

Hij keert terug naar het begin, toen hij vol vuur zich op weg begaf om mensen, om zijn volk vrij te maken. Hij kijkt over zijn eigen teleurstelling heen, terug naar het begin. Dat was toch een authentiek gebeuren, dat was geen inbeelding, die Godservaring die hij toen had. Zoals hij zich toen geroepen voelde. Tegen al zijn eigen zwakheid en onvermogen in, om op weg te gaan om heil, om heling aan te zeggen.

Die ervaring, dat was een heel intiem moment in zijn leven, een ervaring, dat hij door God al gekend en gezien werd toen hij nog in de moederschoot was. Dat hij met al zijn scherpe woorden, geborgen is bij God als een pijl in een pijlkoker. Hij keert terug naar die ervaring, zoals ook wij met kerstmis terug gekeerd zijn naar de verhalen over Jezus en Johannes de Doper, die al voor hun geboorte met elkaar in verbinding stonden. Of zoals in de door velen geliefde psalm, die spreekt van geborgenheid bij God, al van voor de geboorte. Uw schepping ben ik in hart en nieren. Een vertrouwen dat zelfs door de dood niet te vernietigen is.

Deze intieme band, schept vertrouwen, een niet aflatend vertrouwen, dat ook al keert heel de wereld zich tegen je, ben je alle support verloren, je kunt steeds terug naar die oerervaring van geborgenheid bij God. Tegen alle tegenslag en rationaliteit in. Wanneer Jesaja zich dat realiseert, komt er een omkeer in zijn denken. Hoort hij God op een andere manier. Weet Hij vanuit die ervaring, vanuit dit vertrouwen in God, dat hij een taak heeft, om de heilige rest, de mensen die de bevrijding zullen meemaken, terug te brengen naar hun land. Maar dat is nog niet alles. Hij zal een licht zijn voor alle volken, een vrijmakend licht voor iedereen.

Vertrouwen, vertrouwen op iemand bewerkt intimiteit. Het wezen van de ander wordt in vertrouwen gerespecteerd en hoog gehouden. Vertrouwen betekent de ander in zijn wezen laten, de eigen weg laten gaan. Dat kun je eigenlijk alleen maar wanneer je de welwillende nabijheid van de ander, die jou vertrouwen heeft gegeven, hebt ervaren.

Johannes weet niet zo goed, wat hij met Jezus aan moet. Wie Jezus precies is, wat hij van Hem wel en niet kan verwachten. Het blijkt dat Johannes verwachtingen had, waar hij heilig in geloofde, waar hij zich voor inzetten, die niet uitkomen. Wanneer hij zelf in de gevangenis terecht komt en zijn eigen redding verder dan ooit is, dan zal hij zijn leerlingen naar Jezus toe sturen met de vraag of Hij wel de bevrijder is.

Ondertussen gaat hij door met dopen, en hij is er van overtuigd, dat op een of andere manier en iets zal gebeuren, waar Gods Geest op rust. Want hij weet, vanuit zijn diepste overtuiging, dat het gaat om een mentaliteit van gerechtigheid. Daarin wil hij mensen onderdompelen, om ze op weg te zetten. Om het leven vanuit een ander licht te zien. Wanneer je in die mentaliteit, waar Johannes voor opkomt, ondergedompeld bent, dan kun je degene herkennen op wie de Geest rust

Jesaja, Johannes en Jezus, waren zich bewust, of liever gezegd, werden zich gaande weg bewust, vanuit hun godservaring, van de taak die ze hadden en in die geest in dat licht wilden ze anderen laten delen. Om dat licht van God was het hun te doen. Wisten ze hun plaats en opdracht. Wisten ze, wie ze zijn., en waar ze stonden.

Is het ons ook niet om dat licht te doen, waardoor we zien waar het op aan komt. Wie je zelf bent. Hopen en bidden we niet dat het licht van God, ook ons zal laten zien wie we zijn en welke kracht we in ons hebben om ook zelf licht te zijn..

Ik ben ooit in een donkere periode in mijn leven in deze kerk, in deze gemeenschap terecht gekomen. Aanvankelijk was het voor mij een schuilkerk, een kerk waar ik onder de klanken van de muziek en de zang van het koor, de ruimte, kon schuilen. Langzamerhand is het voor mij een plaats geworden, waar ik ook zelf over mijn zoeken en geloven heb gesproken en heb verteld over mijn vertrouwen in de goedheid van de mens en zijn Schepper,

Mijn vertrouwen in de eeuwige, maar ook in de mens, in al zijn kwetsbaarheid, met al zijn nukken, geloof en ongeloof, is hier gegroeid. Het heeft me aangemoedigd om bezig te zijn en te blijven met de zaken van geloof en leven, vrede en gerechtigheid en omzien naar elkaar.
Ik heb het als goed ervaren

De duif staat voor de toekomst op een belangrijk punt. De weg van verdieping, de weg van verbreding, de weg naar nog meer ruimte voor al Gods kinderen.

Ik wil jullie aanmoedigen verder te zoeken
naar hoe de duif een licht kan zijn
voor mensen die dit huis betreden
er willen schuilen.
Een plek van vertrouwen
Waar mensen meer en meer ontdekken wie ze zijn
met alle kracht die in hen is.
Mensen die zoeken naar authentiek geloof.
Naar vrede en gerechtigheid
naar aanmoediging in hun leven.


Voorbeden
Eeuwige
Wees ons licht
in het leven van ieder dag
een bron van kracht
op de weg die weg
aangeraakt door uw geest.
stilte

Om licht over grenzen heen
voor allen die zoeken naar een thuis
voor ontheemden, voor onderdrukten
voor mensen die hun vertrouwen verloren hebben
raak hen aan met uw geest.
Stilte

Wees een bron van licht
in allen die ons inspireren
die ons stimuleren
die ons in beweging zetten.
Voor hen die zoeken naar licht
die wachten op een teken
op een lichtpunt in hun leven.
Stilte

Maak ons open
voor het nieuwe dat kan gebeuren
voor elk nieuw teken van hoop
Doe ons opstaan en op weg gaan
Met het licht dat we ontvangen hebben
Stilte

Wees een kracht voor hen die ziek zijn
een verlichter van lijden
een trooster van bedroefden
een thuis voor de vreemdeling
een lamp voor leiders der volken.
Stilte

Wees het eeuwig licht
voor onze doden
die we missen
die we gedenken.
Stilte


Onze vader. (Arameense versie)
Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert.
Ik geef u een naam opdat ik U een plaats kan geven
in mijn leven.
Bundel Uw licht in mij. Maak het nuttig.
Vestig Uw rijk van eenheid nu.
Uw enige verlangen handelt dan samen met de onze.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht.
Maak los de koorden van fouten, die ons vastbinden aan het verleden, zoals wij ook anderen hun misstappen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden, want uit U wordt de al werkzame wil geboren.
De levende kracht om te handelen,
het lied dat alles verfraait en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Zegenbede
Moge het oog van de eeuwige
op je rusten,
grootmoedig en zacht,
en moge zijn aanschijn over je lichten,
bij dag
en bij nacht,
voor nu en altijd.
In de naam van de Vader
de Zoon en de heilige Geest.


 
       
 

Archief alle overwegingen 2011 en de voorgaande jaren

 
 

FV 2011-01-23 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl