Bijdrage Bert van der Meer en Albert Jansen
zondag 5 februari 2012

 
 


Voorgangers: Bert van der Meer en Albert Jansen (overw.)
Thema: Geloven en helen

Eerste lezing: 2 Koningen 4, 18-37
Tweede lezing: Marcus 1, 29-39

“ ... Jij bent dus zelf
een levensbrenger,
een heler,
een heiland.
Maar wie van ons realiseert zich dit ten volle?
Wie van ons durft dit te openlijk erkennen
...”

Welkom en inleiding.

Welkom aan jou, jij bron van energie die zich door de vrieskou hier naar de Duif heeft gewerkt. Welkom aan jou, vaste bezoeker, nieuwsgierige, we hopen je het komende uur te boeien.
Welkom aan jou, schepper van je eigen wereld die ons het komende uur ontmoeten wil, in woord en gebed, in beeld en gedachte, in doen en laten.

Vandaag gaan we het hebben over geloven en helen. Dat doen we met Albert Jansen, die vandaag gastvoorganger is. Albert is antroposofisch arts te Bergen, Noord Holland, vriend en leraar van Marian (mijn vrouw) en hij stuurt liefdesbrieven. Toen ik dat vertelde in de voorbereiding gingen bij verschillende vrouwen de mondhoeken omhoog en ze verhipten even.

In die liefdesbrieven vertelt hij over zijn ervaringen, zijn gedachten. En hij noemt het liefdesbrieven omdat hij er die energie in stopt. We zongen net ‘ruimte van liefde nodig ons uit om binnen te gaan'. Deze liefdesbrieven waren voor ons ook aanleiding om hem te vragen eens als Gastvoorganger bij ons voor te gaan in De Duif.

We lezen vandaag twee wonderverhalen. Een dode jongen die tot leven wordt gewekt en Jezus geneest zieken, in meervoud. In de voorbereiding, die inspirerend en soms ook confronterend was, bespraken we dat wij wonderen soms niet als wonderen ervaren, maar terzijde schuiven als iets onverklaarbaars. In de tijden van de lezingen was dat anders. Een wonder bestond al wist je niet hoe. Ik wil u vragen om in die verwondering de lezingen en de overweging te beluisteren.

Tenslotte nog een huishoudelijke mededeling. Albert zal je in de overweging vragen je ogen te sluiten en een hand op je hart te leggen. Je weet dat nu, dus kun je je daarop instellen.
Ik wens ons een goede dienst.

Overweging.(Albert Jansen)Lieve mensen, graag wil ik iets met u delen wat me erg bezighoudt en dat mogelijk confronterend en in ieder controversieel is in onze wereld: de relatie tussen geloven en helen. In de Bijbel vinden we tientallen beschrijvingen van medische wonderen terug, zonder dat er gebruik wordt gemaakt van medicamenten of medische ingreep door een arts, ongeacht de diagnose en ongeacht de duur van de ziekte . Zelfs overledenen worden tot leven gewekt. Mijn vraag aan u is: gelooft u dit? Is dit werkelijk gebeurd of zijn het slechts verhaaltjes van vroeger? Want dit geeft toch wel te denken!
Voor mij, als arts, is het in ieder geval een ongelooflijk boeiende inspiratiebron. Eerlijk gezegd wil ik zoiets ook wel bereiken met mensen die mij consulteren. Daarom is het van belang om te begrijpen hoe die genezingen tot stand zijn gekomen. Uiteraard kan ik in het kader van deze viering slechts dingen globaal aanstippen, maar wellicht krijgt u voldoende inspiratie om er zelf mee aan het werk te gaan.

De moeder uit de lezing die u zo even hoorde (uit 2 Koningen 4 18---37) geloofde met heel haar hart en ziel dat de ‘godsman’ haar dode zoon weer tot leven kon wekken. Dat was haar waarheid. Haar man geloofde er niet in (scepsis). Maar zij handelde naar haar stellige overtuiging en deed alle moeite om de godsman te ontmoeten en over te halen om te komen. Ze nam geen genoegen met het ‘receptje’ (de staf) die hij haar mee wilde geven; hij moest zélf komen. Hij was voor haar de verbinding met de goddelijke helingskracht. En zo geschiedde het wonder. Het was dus haar geloof waardoor de genezing van haar kind, zelfs voorbij de drempel van de dood, tot stand kwam. Als ze had getwijfeld en naar haar man had geluisterd, was dit nooit gebeurd.

Als je alle verhalen in de bijbel over wonderbaarlijke genezingen er op na pluist, zie je hetzelfde stramien. Dat brengt me bij een vraag die ik u wil stellen: waarin geloof je? Wat geloof je? En geloven, wat betekent dat voor je?

Je kunt geloven in iets en je kunt iets geloven, maar wat houdt dat eigenlijk in?
Geloven stamt etymologisch af van een oerwoord dat in vele talen is terug te vinden: geloven, beloven, loven, leven, lijf, liefde, love, liebe, believe, leifa.
Al deze begrippen hebben met elkaar te maken. Eén ding wordt hierdoor duidelijk: geloven is een uiting van liefde.

Waarin geloof je? Als je het met me eens bent dat jij de kern van jouw leven bent, dan begint geloven met geloven in jezelf. Liefde en geloven begint altijd bij jou: liefde voor jezelf, geloof in jezelf.

Ik geloof in de Liefde die alles verbindt, die alles heelt, die alles en iedereen tot een eenheid smeedt. Niet zomaar als een interessant concept in mijn hoofd, maar als een praktische manier van leven en werken als arts.
Ik geloof in de Liefde als de oerkracht die letterlijk de bron van het leven is, die nieuw leven schept – denk bijvoorbeeld maar aan de liefdesdaad.
Ik geloof in de Liefde als de essentie van elke heling. Helen, heel worden, is de kern waar helen/genezen om draait. Ook hier weer zo’n bijzonder oerwoord: HEEL. Woorden die hiermee samenhangen zijn heil, heilzaam, heiland, heilige, of in het Engels holy, healthy, healing en whole.

Geloven in die goddelijke liefdeskracht in jezelf, in je eigen onmetelijke herstelvermogen, is voor sommigen al meteen het grootse struikelblok. Vragen komen meteen op: is dat niet hoogmoedig, irreëel of egoïstisch? Is dat niet geloven tegen beter weten in? Allerlei negatieve ervaringen, maar ook scepsis en beperkende overtuigingen ondermijnen het geloof en het vertrouwen in jezelf en blokkeren zo nieuwe, ongekende mogelijkheden. In de praktijk blijkt ons geloof in die goddelijke kracht van de liefde maar uitermate beperkt, primitief en nog onderontwikkeld.

Hoe doe je dat nu, geloven in jezelf?
Dat Liefde – of God, zo je wilt – de bron is van jouw leven en je geloof, kun je eenvoudig ervaren omdat jij zelf deel uitmaakt van die bron, omdat jij die bron bént!

Om dit te ervaren wil ik je vragen om nu je ogen even te sluiten. Leg je rechterhand op je hart en je linkerhand op je buik. Luister en voel de hartenklop van het leven in je borst. Verwonder je over zoveel gratie, zoveel perfectie in hoe jij gebouwd bent tot in de kleinste details. Deze verwondering is een facet van de grote Liefde. Verwondering kent geen oordeel, geen scepsis, geen ‘ja maar’. Verwondering opent nieuwe perspectieven. Vanuit verwondering zoek je nieuwsgierig naar de ander, maak je contact, doe je de eerste ervaringen op in de Liefde.
Dit is de weg van binnen naar buiten, de weg van jouw hart naar dat van een ander.

Er bestaat ook nog een andere weg, die van buiten naar binnen. Die is veel moeilijker te gaan, veel langer en vol zijpaden die je afleiden van je doel. Dan begint je onderzoek in de buitenwereld. Natuurwetenschappers werken op deze manier. Werkelijk grote wetenschappers, zij die open staan voor het wonder dat ze onderzoeken, komen uiteindelijk ook bij het wonder van zichzelf uit (of bij God, het is maar hoe je het noemt).

Je mag ogen open doen als wilt of je kunt ze nog gesloten houden, het is om het even.

Je kunt dus zelf ervaren dat jij die goddelijke (= omnipotente) levensbron in je hebt, dat je er deel van bent. Jij bent dus zelf een levensbrenger, een heler, een heiland. Maar wie van ons realiseert zich dit ten volle? Wie van ons durft dit te openlijk erkennen, zonder bang te zijn om arrogant gevonden te worden of te worden uitgelachen? Wie van ons kan zich deze waarheid herinneren? Op het moment dat jij je ten diepste herinnert wie je werkelijk bent, verbind jij jezelf weer met die bron. Dat is de concrete betekenis van het woord religie: jezelf weer verbinden met de Bron.

En hiermee kom ik bij de kern van deze lezing. E
chte geneeskunde, geneeskunde die zich ten doel stelt om mensen te verbinden met hun levensbron en vitaliteit om zo te helen, is een pure vorm van religie bedrijven. Dat wisten de priester---artsen in de verre oudheid al.
Ieder van ons heeft dit vermogen in zich. Ieder van ons is in principe in staat om te helen, zichzelf of een ander.
Zoals je zult begrijpen is helen dus op de eerste plaats een metafysisch proces, waar geen ingreep of medicijn aan te pas komt. Hoe ons lichaam hierop reageert, hangt van heel veel factoren af. Je kunt helen een handje helpen, maar nooit afdwingen, want afdwingen is tegen de natuur van liefde in.
Hier komen we bij een interessant spanningsveld waarin we leven: je bent tegelijkertijd Schepper en schepsel; je hebt enerzijds een omnipotent vermogen om te creëren (inclusief gezondheid) en anderzijds ben je als schepsel onderhevig aan de ‘grillen’ van het Lot. Het is de tegenstelling tussen je geloof en je actiebereidheid in een maakbare wereld versus jouw overgave en acceptatie aan dat wat is. Deze tegengestelde waarheden kun je op hetzelfde moment in je leven ervaren. Het is dan aan jou om beide waarheden te (h)erkennen en om er op een creatieve manier mee om te gaan. Dan kunnen zich geheel nieuwe werelden openen.
Het is echter opmerkelijk dat in de wereld van succesvolle ondernemers het accent van hun geloof ligt op die persoonlijke maakbaarheid (The sky is the limit!) en dat in de gezondheidszorg het tegenovergestelde geldt: niet het geloof in de eigen geneeskracht, maar de visie van de dokter, vaak gebaseerd op medische statistieken, bepaalt de uitkomst. Elk van deze waarheden in zijn extreme vorm is een ontkenning van de realiteit waarin we leven. Het is opnieuw aan ieder van ons om beide polen van dit spanningsveld te verenigen en te doorleven.

En zo kom ik bij het laatst punt wat ik je wil aanreiken met betrekking tot helen en geloven. Juist omdat wij het besef van een onbeperkte, goddelijke geneeskracht zijn kwijtgeraakt, wil ik hier de nadruk op leggen: jouw geloof bepaalt wat je ervaart. Het is jouw geloof in deze geneeskracht in jezelf dat bepaalt wat je gaat ervaren met je gezondheid! Daarom is het van belang om je geloof en je overtuigingen met zorg te kiezen. Kies een geloof dat je vervult met levensvreugde, dat jou voedt en vitaliseert. Als je ziek bent of in een crisis verkeert, geloof dan in iets dat je ten diepste inspireert en enthousiasmeert. En leef dan jouw waarheid zonder angst of twijfel.

Ik wil allerminst suggereren dat een dergelijke levenshouding gemakkelijk is. Integendeel, in onze maatschappij wordt dit vaak ontmoedigd of zelfs belachelijk gemaakt. Je hebt veel externe saboteurs, zoals de heersende mening van anderen, van gezaghebbende experts op hun gebied. Maar wat weten zij nou van jóu en je mogelijkheden? Niets! Maar je hebt ook interne saboteurs: je angsten en twijfels, je scepsis of misschien wel je minderwaardigheidsgevoel. Deze saboteurs kunnen zo sterk zijn dat ze al je vertrouwen volkomen ondermijnen. Dan ligt de wanhoop op de loer. Als je dit herkent in je leven, wees dan alert, want dan is het evenwicht verschoven van Schepper naar slachtoffer. De enige die hieraan iets kan veranderen ben jezelf.

Dit kun je doen door een levenshouding aan te leren en te beoefenen, waarin je een rotsvast vertrouwen en je creatieve vermogens combineert met de bereidheid om het onvermijdelijke te accepteren. Dan kun je wellicht beleven dat een stralende gezondheid of een leven in geluk ook voor jou is weggelegd. Dan kun je ervaren dat wonderen, ook medische, vandaag de dag nog steeds kunnen worden gecreëerd in directe verbinding met de goddelijke Bron in jezelf. Dat is in ieder geval mijn werkervaring als arts, een ervaring die ik graag met je wilde delen.

Albert Jansen is antroposofisch arts in Bergen NH.
Hij publiceert zijn overwegingen in een Liefdesbrief, waarvoor u zich kunt opgeven via
www.con-amore.net.

 

Nodiging

Jezus deelde brood en wijn als symbool voor het delen van zijn leven, in de wetenschap dat hij leefde in liefde. Die liefde wordt doorgegeven, deelt en leeft daardoor eeuwig. Net als de scheppingskracht die ermee wordt gevoed. Ik geloof in jouw scheppingskracht, vandaag.

Ik geloof in jouw scheppingskracht

 
       
 

Archief alle overwegingen 2011 en voorgaande jaren | Archief overwegingen 2012

 
 

FV/RG 2012-02-06 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl