Bijdrage Catrinus Mak
zondag 4 maart 2012

 
 


Voorganger: Catrinus Mak
Lector: Sem van de Pol

Themaserie 40 dagentijd voor Pasen: De dood overwinnen en het leven aannemen
Dagthema: Qigong

Eerste lezing: Exodus 3: 1-14
Tweede lezing: Korinthiërs 3: 1-18

Themaserie 40-dagentijd: De dood overwinnen en het leven aannemen - deel 2: Qigong - het oude laten gaan en het nieuwe bewust opnemen, via de levend makende Geest

“ ... Dan verdwijnt het denken naar de achtergrond,
dan wordt het doen minder belangrijk.
Dan verdwijnt het voorwaardelijke zijn.
... En dan kom je dichter bij de kern, namelijk:
Welkom in het leven, wees er! ...”

Welkom en inleiding
Goede morgen en van harte welkom in deze viering in de Duif. Welkom in deze geloofsgemeenschap met zoekers en zieners. Deze gemeenschap met bewogen en bevlogen mensen. Ik wens u een prachtig uur toe van op adem komen en inspiratie toe.
Deze zondag is de tweede in de serie: de dood overwinnen en het leven aannemen. We staan in deze tijd stil, dat het leven van mensen hier op aarde eindig is. Dat je soms afscheid moet nemen. Maar dat ook andere verworvenheden in het huidige tijdsgewricht, verdwijnen.
Tijdens onze voorgangers vergadering hadden we het erover, dat je afscheid moet kunnen nemen van oude dingen, die niet meer werken. En dat het de kunst is soms het nieuwe te omarmen. Toen moest ik gelijk aan de Qigong denken.
De openingstekst van zojuist is een soort Onze Vader vanuit de Qigong. En de Qigong is een oude chinese traditie, Qi staat voor levensenergie en gong, voor de voortdurende beoefening daarvan.
Het oude wat niet meer werkt loslaten en nieuwe levensenergie opnemen, in de Qigong zie je dat als hoofd thema steeds terug komen.

Wees gerust, ik ga hier geen workshop Qigong geven. De Qigong gebruik ik als inspiratie voor vernieuwing en verdieping van ons geloof.
Het thema van vandaag, het oude laten gaan en het nieuwe bewust opnemen, wil ik toespitsen op ons geloof. Als bronnen uit de bijbel gebruik ik het bekende verhaal van de brandende braamstruik en daarnaast een stuk uit de brief van Paulus aan de Korintiërs. Daarin lezen we prachtige verzen over hoe nieuw geloof eruit kan zien.

Laten we de viering nu eerst vervolgen door samen stil te zijn en onszelf en de Eeuwige te begroeten.

God, onze Vader,
Oneindige bron van licht en liefde
soms kunnen we ons arm voelen
tekort gedaan;
Adem ons dan open Eeuwige,
maak ons zacht en sensitief
voor de rijkdom, de levendigheid
de schoonheid om ons heen

Soms zien we dat mensen geen recht wordt gedaan
dat levens in verdrukking komen.
Doe ons naar die anderen uitreiken
of geef dat wij er kunnen zijn voor de ander.

En voor zoals wij nu zijn
geef ons een uur van op adem komen.
Amen.

Overweging
Lieve mensen,

Nog niet zo lang geleden sprak ik iemand hier in de Duif  en die zei, ik ben rooms katholiek opgevoed, maar moet eigenlijk niet veel van die kerk hebben. Maar tegelijk is er toch iets in dat geloof, waar weer ik weer opnieuw naar toe word getrokken, waar ik mee bezig ben. En dan is het opmerkelijk dat het vooral een innerlijk gebeuren is. Soms wil het gebeuren dat het is alsof ik praat gewoon met God.
Dat is toch interessant vindt u niet? Vandaag gaat het over het thema het oude loslaten en het nieuwe bewust aannemen. Dat wil ik ook toespitsen op ons geloof.
In de bijbel heb je het oude testament en het nieuwe. Daar heeft een belangrijke vernieuwing plaats gevonden. De apostel Paulus, die heel goed thuis was in dat oude geloof, schrijft daar in de brief aan de Korintiërs prachtig over.
Hij legt de jonge Christenen van die gemeente de vraag voor: Moeten jullie jezelf nu opeens gaan aanbevelen? Zo van, wij zijn van een nieuw modern geloof? We zijn beter dan het oude? Nee zegt Paulus, we moeten ons niet op die manier aanbevelen. Mensen merken het vanzelf, dat we iets bijzonders te bieden hebben. In de oude situatie, waarin joden leefden onder de wetten van Mozes, zat er toch een soort rem op het geloof. Alsof je de volle luister van de Eeuwige niet aanneemt en je gelaat bedekt. Jezus ziet de mensen werkelijk voor vol aan en als de mens zich opent, dan kan hij of zij de volheid van het goddelijke zien.

Maar als je die volheid verpakt in allerlei regels en voorschriften, als je er flink over gaat nadenken, dan komt er een sluier overheen. Welnu is de redenering van Paulus, die wetten met hun versluierende werking, die zijn overbodig. Maar als je leeft vanuit uit de Geest zoals die in Jezus was, dan is dat luisterrijk. We mogen die volheid gewoon laten zien. En mensen in je omgeving merken vanzelf of je vervult bent van de geest en of je straalt. Mensen met iets in hun hart, dat stroomt en licht geeft, zo omschrijft Huub Oosterhuis de mensen die de gebaande wegen verlaten.
En dat zal aanstekelijk gaan werken.

Toen ik in september een eerste opleidingsdag Qigong gedaan had, was ik gelijk daarna bij een vriend. Die zag mij en zei: Hee, wat ben je aan het stralen, wat is er met jou gebeurd? De Qigong raakt bij mij iets wezenlijks en als mensen dingen doen, die vanuit hart en ziel komen, dan gaan ze stralen denk ik.  Als mensen in hun element zijn, dan gaan ze stralen. Dan klikt diep van binnen.

Paulus heeft het over de luister. Qigong gaat ervan uit dat die luister er is. Dat er een bijzondere, altijd Aanwezige levensenergie is. En die levensenergie, altijd aanwezig wordt gesymboliseerd denk ik door de brandende braambos in het verhaal van Mozes.
De Eeuwige laat zien wie hij is, hij maakt zich kenbaar. De altijd aanwezige, maar ook degene die omziet naar. EN last but not least, als een God die mensen nodig heeft. Mozes heeft moeite om te gaan, om de opdracht van de Eeuwige op te pakken. Hoe makkelijk of hoe moeilijk vinden wij het, om te leven vanuit de luister? Dekken wij het Goddelijke misschien ook niet liever wat af?
De Qigong geeft iets van nieuwe luister aan mij terug. Dat komt vanuit het achterliggend gedachtengoed. Maar ook doordat je gaat staan bij de Qigong. Je plaatst je bewust tussen hemel en aarde. Je hoofd reikt naar de hemel en daarbij wordt je je bewust, dat er zoveel is EN dat ik daarmee in verbinding kan staan.
Je bent je bewust dat er iets als goddelijkheid is, maar dat er ook de weerbarstigheid van het leven op aarde is.
En hoe jij daarmee dealt, dat is nu juist de clou. De bijbel staat er vol mee, het gaat er steeds opnieuw over.

Nog twee dingen uit de Qigong. Het eerste is dat de Qigong uitgaat van drie energie centra in je lichaam, hoofd hart en buik. De onderste is het belangrijkste, het gebied achter de navel. Dat is het gebied van het zijn. Niet van het denken, niet van het voelen, niet van het handelen, nee van het zijn.
Gaan we weer terug naar exodus, waar de Eeuwige zegt: mijn naam is ik ben. Ik zal er zijn.  Kees Waaijman heeft de godsnaam vertaalt als Wezer. In de dubbele betekenis van het woord. Hij die er altijd is, de Wezer, maar ook hij die een soort opdracht aan je mee geeft. Wees er ! Daar kun je over praten, maar als je bezig bent met dat energetisch punt van het zijn in je lichaam, dan ga ik er iets anders nog bij beleven. Dan verdwijnt het denken naar de achtergrond, dan wordt het doen minder belangrijk. Dan verdwijnt het voorwaardelijke zijn. Je bent pas welkom als je een goede daad verricht, een bijdrage levert of wat dan ook. En dan kom je dichter bij de kern, namelijk: Welkom in het leven, wees er! En als je dat gevoel eigen kunt maken, dan zijn anderen ook meer welkom. Dan zie je de luister veel meer in alle dingen, wezens en mensen om je heen.

Het laatste punt vanuit de Qigong: Oude energie laten gaan en het nieuwe opnemen.
Dagelijks doe je deze oefening: Kai  -  Lee. Je laat oude energie, oude dingen gaan. En het nieuwe neem je op. Het helpt mij minder star te zijn. Het helpt mij om het levende steeds opnieuw te zien, om teleurstellingen te overkomen.
Kortom, het helpt mij te beseffen, dat God ieder ogenblik nieuw is.
De eeuwige geve het u en mij. Amen !


Nodiging, breken en delen
Ik wil u van harte uitnodigen deel te nemen aan de maaltijd, zoals door de man van Nazareth is ingezet. Hier in de Duif is iedereen welkom aan de maaltijd. Welkom in het licht ben je, welkom om de goddelijkheid, die ook in jou aanwezig is, te laten stralen. Komt nu, want alles staat gereed.


Zegenbede
In de oude geloofssystemen, is er vaak sprake van een schriftgeleerde, een dominee, een paus of priester, die staat. En het volk zit, luistert en zegt soms ja en amen.
In het nieuwe geloof, zijn we gelijken. En daarbij hoort, in mijn beleving, dat we allen ook bewust gaan staan, voor onze eigen manier van geloven, van geïnspireerd zijn of vervuld zijn.  En dat we onze eigen waarheid leven.

Ik wil u uitnodigen, mee te gaan in heel korte oefening van bewust staan. Ga met uw aandacht naar de voeten, trek even de grote teen even naar binnen, zodat je voet aan de binnenkant wat omhoog komt.  En laat dan weer los, zodat u met de voet weer helemaal op de grond komt, ontspannen.
Laat een glimlach op het gezicht komen, die van een mildheid en zachtheid. En kijk of u die glimlach verder kunt verspreiden in en over uw hele lichaam.
De Qigong zegt, als je zo ontspannen bent, kun je open gaan voor het veld van levensenergie voor je. Voor het veld achter je. Maar ook voor de oneindig blauwe hemel boven je en de diepte van de aarde onder je en alles wat daar aan energie en kennis is. En ook kun je je openstellen voor de levensenergie van anderen en alles links en rechts naast je.
Vanuit het geloof zeg ik:
De eeuwige is boven je, om je kracht mee te geven
de eeuwige is achter je om je te beschermen
de eeuwige is onder je om je te dragen
de eeuwige is in je, om je te laten stralen
de eeuwige is naast je,
want zij wordt aanwezig, als je werkelijk naast de ander kunt gaan staan.

De krachtige en tedere zegene en behoede ons
moge de krachtige en tedere de glans van haar gelaat over ons spreiden
Moge de krachtige en tedere Zijn gelaat naar ons keren en ons vrede schenken
Amen.

 
       
 

Archief alle overwegingen 2011 en voorgaande jaren | Archief overwegingen 2012

 
 

FV/RG 2012-03-04 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl