Belofte 2000

Thema voor de advent- en kersttijd in basisgemeente De Duif
         
 

Ik besef dat ik mee verantwoordelijk ben voor de toekomst van de mensheid en de vrede in onze wereld. Daarom wil ik in mijn dagelijkse leven, mijn gezin, mijn klas, mijn werk, mijn omgeving, mijn land en mijn plaats in de wereld:

1. Alle leven eerbiedigen
Eerbied hebben voor het leven en de waardigheid van iedere mens, zonder discriminatie en zonder vooroordelen.

2. Geweld verwerpen
Actief geweldloos handelen en geweld in alle vormen - fysiek, seksueel, psychologisch, economisch en sociaal - verwerpen, vooral tegenover de meest misdeelden en kwetsbaren.

3. Met anderen delen
Mijn tijd en materiŽle middelen delen en zo uitsluiting en onrecht, politieke en economische onderdrukking helpen bestrijden.

4. Luisteren om te begrijpen
Vrijheid van meningsuiting en culturele verscheidenheid verdedigen, en steeds de voorkeur geven aan dialoog en communicatie boven fanatisme, laster en afwijzing van anderen.

5. Zorg dragen voor onze planeet
Op een verantwoorde wijze consumeren met het oog op de bescherming van het natuurlijke evenwicht op onze planeet.

6. Solidariteit herontdekken
Meebouwen aan de gemeenschappen waartoe ik behoor met aandacht voor de volwaardige deelname van vrouwen en mannen, respect voor democratische beginselen en met het oog op (nieuwe vormen van) solidariteit.


Deze belofte en achtergrondinformatie over de herkomst van de tekst is te vinden op www.unesco.org/manifesto2000. De belofte is daar ook te ondertekenen. 66 Miljoen (2 miljoen gegroeid in een maand tijd!) andere mensen over de gehele wereld gingen je al voor!

 
         
         
  Advent en Kerst 2000 en een beroemde Belofte

In de afgelopen maanden hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden tussen voorgangers, bestuur en een aantal betrokken en bezorgde Duiven over de richting die wij als Basisgemeente inslaan. Of liever gezegd het gebrek aan richting en wellicht ook gebrek aan uitstraling van de Basisgemeente de Duif die in het voorjaar werd gesignaleerd.
Het gebouw aan de Prinsengracht wordt gerestaureerd en nu gaan wij het nadrukkelijk over de evangelische lijn, de religieuze richting hebben. Niet dat wij dat niet al die jaren hebben gedaan uiteraard, maar het gebouw bleek een uitstekende bindende factor voor een groep betrokken alternatieve christelijke zoekers die het in de traditionele kerken niet meer konden vinden.

Experimentele vormen
Wij zijn met enkele Duiven op bezoek geweest bij de Vleugel in Antwerpen, ook een Basisgemeente maar weer met een heel ander, zeer boeiend karakter, wij hebben als voorgangers afspraken gemaakt over voor de Duif experimentele vormen van delen van brood en wijn in de diensten van 12 en 19 november j.l. en over themadiensten met Advent en na Pasen en Pinksteren.
Wij hebben de gezamenlijke heerlijke lunch en de Olympische Buikloop georganiseerd om weer eens even informeel en ontspannen bij elkaar te zijn. De gesprekken waren levendig en de betrokkenheid werd de afgelopen tijd zienderogen groter. Ik merkte het aan mijzelf ook, ik was aan het weggaan en nu wordt er weer een beroep op mij gedaan om er bij te zijn, om mee te doen. Ook al is de Duif een bonte verzameling van veel verschillende mensen, er blijkt een grote onderlinge verbondenheid te zijn: belangstelling voor elkaars wel en wee en een gevoel van ieder dat wij als christelijke gemeenschap bij elkaar horen.

Vertaling van geloof
In de gesprekken kwam onze Mimi met een idee om eens te spreken over de basis van de vertaling van ons geloof in de wereld van nu, het jaar 2000. Daar kun je over praten naar aanleiding van de 10 geboden, de Bergrede of andere essentiŽle hoofdstukken uit het leven van Jezus, maar je kunt ook een hedendaags stuk nemen waar ook de werkelijkheid van nu glashelder in naar voren komt.

Het is de Afspraak 2000 van de Unesco die reeds door 65 miljoen mensen op deze wereld als persoonlijke belofte is ondertekend. Eigenlijk een letterlijke vertaling van evangelisch leven voor onze tijd.
Wij willen in de Advent deze Afspraak/Belofte centraal stellen in combinatie met bijbelteksten die aan die hedendaagse belofte raken.

In de eerste adventsdienst zal Alet Aalders de Belofte bij ons introduceren, in de tweede adventsdienst zal Reinier ter Hart spreken over de eerste twee afspraken: alle leven eerbiedigen en geweld verwerpen, in de derde adventsdienst zal Marina Slot de derde en vierde afspraak: met anderen delen en luisteren om te begrijpen, in de dienst opnemen en in de vierde adventsdienst zal Diana Vernooij de vijfde en zesde afspraak: zorg dragen voor onze planeet en solidariteit herontdekken, uitleggen.
Dat zal uitmonden in een Kerstnachtdienst waarin iedere aanwezige uitgenodigd wordt om de Belofte 2000 persoonlijk te ondertekenen. In een feestelijke Kerstnacht waarin wij de geboorte van het goddelijke in ons mensen gedenken in de geboorte van Jezus Christus als mensenkind op onze aarde, zal in de Belofte 2000 onze navolging van diezelfde Jezus Christus heel konkreet gestalte krijgen.

Het is een bijzondere manier om op te gaan naar Advent en Kerst en het schept zeker verwachting, iets wat zeker bij advent en kerst hoort. Verwachting van iets nieuws wat wij eigenlijk allang weten.

Ik wens ons allen een goede en gezegende tijd toe.

Marina C. Slot
 
         
         
 
| Roosters | Archief/Liturgie | Hulp & Zorg |
 
 
 
 

FV 2001-01-03| © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl