Alet's & Igna's bijdragen, dienst 7-5-1999

Lezingen:

Inleiding door Igna Zeef

Lieve mensen,
Namens de duifgemeenschap mag ik U allen welkom heten in deze viering. Ik ben erg blij dat ik vandaag als gast-spreker het woord mag voeren. Mijn 'optreden' is voorbereid in een gesprek met de bezoekers van de liturgiegroep: vertegenwoordigers van onze basisgroep. Een uitgangspunt van een basisgroep is het vertrouwen dat in onze bijeenkomsten-aan-de-basis, God zelf aanwezig is om ons leren, te bezielen, te helpen. De Heilige Geest beleven we als een bezielende lerende tegenwoordigheid.
Dat is ook de bedoeling van deze viering: luisteren en nadenken over ons zelf in het licht van de Schrift.

Als motto voor deze dienst staat voor op het boekje:
Vuur, vrede, vreugde.
daarnaar gaan we op zoek in onze liederen, gebeden lezingen.
Vuur, vrede, vreugde zijn woorden die ieder een van de lezingen kenmerken, maar dan in omgekeerde volgorde
VUUR: In het Evangelie belooft Jezus dat Hij de Vader zal vragen ons Liefde te geven: Deze Liefde zal als een vuur brandend in ons zijn!
VREDE: in de tweede lezing lezen we in de eerste brief van Petrus dat het kenmerk van een christelijke levenswandel is: zachtmoedigheid en respect
VREUGDE: Het optreden van Philippus wordt zoals we in de 'Handelingen van de Apostelen' lezen, gekenmerkt door een grote vreugde.

Moge in deze viering het vuur van de Heilige Geest, zijn vrede en vreugde in ons ontstoken worden.

We bidden een gebed om vergeving, omdat we weten dat het goede dat we doen een geschenk van God is,
dat vergeving vragen en elkaar vergeving schenken tot ware vrede leidt.

Overweging door Igna Zeef

In het Evangelie lezen we hoe Jezus in zijn afscheidsrede zijn leerlingen uitlegt dat zijn aanwezigheid onder hen niet door de dood wordt afgesneden:
Jezus zal sterven, zijn aanwezigheid zal veranderen, als mensen sterven zeggen we: dat zij het TIJDELIJKE VOOR HET EEUWIGE INWISSELEN.
Jezus belooft dat ook, inplaats van een tijdelijke aanwezigheid gaat hij over naar het Eeuwige NU.
ALTIJD zal Hij bij ons zijn.
Hij zegt ook dat het goed is dat Hij heengaat:
door weg te gaan, schenkt Hij zijn apostelen volwassenheid.
Zij zullen zijn werk voorzetten: niet op EEN plaats, maar OVERAL waar christenen zijn, niet op EEN bepaalde datum, maar alle eeuwen door: Het is goed, dat Jezus niet meer aan tijd en plaats gebonden in in zijn sterfelijke gedaante: maar overal en altijd kan werken door zijn Bezieling: Zijn Geest.
Het uitgangspunt voor onze toespraken is het woord van God.
Er zijn 72 boeken waarin we kunnen lezen hoe Gods Geest zich door de loop der tijden heeft geopenbaard.
Vroeger dachten we dat eerst Mozes, en later de profeten met een duif op hun schouder (dat was de geest die hun de teksten influisterde) deze boeken hebben geschreven. Maar exegeten dat zijn bijbelgeleerden hebben na grondige studie van deze teksten geconstateerd dat zowel het oude als het nieuwe testament, de neerslag is van wat groepen mensen. die elkaar hun geloofsverhalen vertelden, hebben overgeleverd.
In de ballingschap in Babylon ontstonden leerhuizen waar op zaterdag de Joden bij elkaar kwamen en elkaar vertelden wat zij van hun ouders over God hadden geleerd. Hoe zij God in hun leven en in hun geschiedenis hebben ontmoet. Dat werd later op perkament rollen opgeschreven. Dat waren in de gemeenschap geformuleerde verhalen en inzichten. De bezoekers van het leerhuis leefden vanuit de psalmen, zoals deze door de eeuwen heen zijn gegroeid, zoals ze werden gebeden en gezongen.
De eerste volgelingen van Jezus van Nazareth kwamen ook in leerhuizen bij elkaar en aan de hand van de oude boeken en geschriften en tussen het zingen van de psalmen door, vertelden zij over wat zij zich herinnerden over het leven van Jezus.
Vandaag horen we in het Evangelie dat Jezus beloofd heeft bij ons te blijven. Hij heeft ooit gezegd dat waar twee of meer mensen in zijn naam bijeen zijn Hij in ons midden is.
Dat is ook de basis van onze samenkomst op maandag en vandaag. Als we de Heilige schrift lezen en daar ons eigen geloofsverhaal naast leggen, is het Gods Geest die ons bezielt en die ons helpt te ontdekken wat we hier en nu in ons leven nodig hebben. Dit geeft een diepe dimensie aan het begrip Blijde Boodschap:
Als we ons durven overgeven aan die teksten blijkt dat er altijd iets nieuws oplicht uit deze oude verhalen. 'Goed Nieuws' is daarvan een vertaling:
Wie bij voorbaat weet wat de uitleg moet zijn, mist het essentiele van de boodschap in deze boeken: Pas door in volle integriteit te luisteren naar wat er in deze teksten NU op dit moment tot ons komt kunnen we leven vanuit de Geest die in de lezingen steeds nieuw te horen is!
Bij nadere lezing blijkt ook dat het niet gaat om overtuigingen, niet om weetjes waarmee we elkaar kunnen aftroeven of overtroeven: het gaat er niet om of we duidelijk en helder kunnen uitleggen hoe alles in de lzeing theoretisch en theologisch helder geformuleerd wordt:
Het gaat om geloof: en dat is een werkwoord.
Het gaat om de bezieling waarmee we Jezus in ons leven gestalte geven.
Het gaat om het VUUR en de VREUGDE waarmee we VREDE brengers MOGEN worden.
Het gaat om de Liefde van waaruit we verder leven.
De Heilige schrift is GOED NIEUWS dit mag geen bijbelse geschiedenis worden, geen oude krant, telkens een nieuwtje:
Het gaat om het meest actuele: het volbrengen van Gods Wil NU.
We gaan naar Hemelvaartsdag, daarop is de lezing van vandaag een voorbereiding:
WE maken ons klaar voor het Pinksterfeest!
Dat wordt het feest van de diepste ontmoeting:
DE GEEST VAN LIEFDE KOMT MET ZIJN VREUGDE OM ONS VREDE TE LEREN.
WE zullen God kunnen ontmoeten, in ons hart, in de ogen van onze medemensen, in alle situaties van ons leven.
We ontmoeten daar Jezus in Zijn Geest, door zijn Vader aan ons gezonden.
Laten we deze Namen fluisteren omdat ze dragers zijn van grote geheimen.
Laten we vooral niet met grote woorden proberen door er DOGMA's aan te koppelen en er een theologische formulering over te geven, alsof we begrijpen wat God is.
Laten we blij zijn dat we God: dat is Vader, Zoon en Heilige Geest als een vol geheim mogen ontmoeten: en vanuit goddelijk vuur, naar goddelijke vrede en in goddelijke liefde mogen leven.

| Archief/Bijdragen | Alet's "Hoofdpagina" | Gastvoorgangers |

AM 25-6-1999 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl