Marina's bijdrage, viering 13 januari 2002
 
  Voorganger: Marina Slot, lector: Gerard van Deijl  
         
         
 

Lezingen

  • Jesaja 42; 1-7
  • Matteus 2; 13-15
  • Handelingen 10; 34-38
         
         
 

Welkom en inleiding

Welkom vandaag in de Duif, de gemeenschap van Godzoekers, vredelievende mensen, ballingen in Amsterdam Noord, die zich ontheemd voelen na met kerst even thuis te zijn geweest.
Vele Duiven hebben ons verlaten in de ballingschap, de spirit, de Geest is soms ver te zoeken en wij zijn nog met een kleine schare. Dan krijg je de neiging om naar elkaar te gaan kijken, extra op elkaar te gaan letten of het wel goed gaat. Hoe kleiner de kring, des te kleiner de ruimte voor Gods vernieuwende Geest.
Hebben wij te weinig voorgangers ??? Hoe moet het als wij terugkomen aan de Prinsengracht ?? Doen wij het nog wel goed met elkaar in de liturgievergadering ?? Zijn wij nog wel betrokken op elkaar ?? Gaan wij wel zorgvuldig genoeg met elkaar om ??? Wij, allemaal vrijwilligers van God, wij zijn net echte mensen die ook een schouderklopje, een stukje bevestiging nodig hebben, wij willen graag zeker weten dat wat wij doen echt tot heil is van de ander en van onszelf.
Wij hebben Iemand nodig die ons de weg wijst, die ons soms even bijstuurt als wij de weg kwijt zijn.
Wij hebben net zoals de joodse ballingen ergens weggestopt in het grote wereldrijk Babel behoefte aan hoop en perspectief.
Wij hebben behoefte aan helderheid en zekerheid dat God met ons is net zoals de Eeuwige zich aan zijn menselijke Zoon Jezus van Nazareth heeft verbonden om de heilzaamheid van Jezus optreden te versterken.
Soms zitten wij vast in angst en twijfel, wanhoop en onzekerheid, dat lijken wel heuse kerkers waar het knap moeilijk is om uit te ontsnappen.
En als je nog moed hebt, is dat vaak niet genoeg om weer naar het licht te komen met de gehele groep.
Dan is het nodig om hier te zijn, om bij elkaar te zijn in Gods huis waar de Eeuwige ons vergezelt zo luidt de belofte van "waar twee of drie in Mijn Naam bijeen zijn, ben Ik in jullie midden".
Ik wens ons een goede en gezegende dienst toe.

 
       
 

Overweging

Het is vandaag de zondag in het kerkelijk jaar waarin naar de traditie de doop van Jezus van Nazareth door Johannes de Doper herdacht wordt.
Heel snel na het kleine Kerstkind raken wij weer gewend aan de verschijning van de bijna volwassen Jezus omdat er nu eenmaal weinig babyfoto's zijn gemaakt van die kleine Godszoon.
In de evangeliën van de hand van Marcus en Lucas wordt het verhaal over Jezus' doop uitgebreider verteld, met nog meer nadruk op de "omgekeerde wereld" : Jezus die een schepsel als Johannes macht geeft over Hem.
Mattheus geeft een weergave van de feiten, niet te veel ouwe hoeren.
Jezus zegt tegen Johannes "Laat nu maar, want dat is het volledig vervullen van de gerechtigheid", . Wat zou dat te betekenen hebben ??
Lucas vertelt dat Jezus samen met vele anderen door Johannes wordt gedoopt in de rivier de Jordaan.
Doelt Jezus hier op de profetie van Jesaja uit hoofdstuk 42, het beeld van de dienstknecht, die het recht bekend maakt aan het volk, hij roept niet, hij schreeuwt niet; hij is er niet op uit om datgene of diegene die al gebroken is nog meer te molesteren, hij blaast niet het laatste vlammetje uit, hij dooft niet het laatste lichtpuntje in iemands leven.
Jezus voldoet niet aan het beeld van degene die Johannes schetst : hij die machtiger is dan ik. Ik ben het niet waard zijn schoenriem vast te maken.
Is gerechtigheid dat de Godszooon echt mens wordt, zich bij de schare gewone mensen voegt en bij wijze van spreken in de rij gaat staan voor de genadegave van de heilige Geest ?? Zich niet te groot en te machtig voelt om door een schepsel als Johannes gedoopt te worden ??

Jezus geeft steeds een voorbeeld hoe je het bestaan makkelijker en lichter kan maken.
Doe maar gewoon, ieder van ons heeft de Geest Gods nodig, ieder van ons wil de vrijheid van de duif voelen en zijn of haar vleugels uitslaan om te onderzoeken waar en wat leven is (zoals na de zondvloed)
Dat is het beeld wat Petrus schetst in de Handelingentekst : God maakt geen onderscheid als wij maar bezig zijn met het doen van gerechtigheid vanuit respect voor de Eeuwige en Zijn schepping.
Dan zijn wij allemaal zonen en dochters van de Eeuwige, dat is gerechtigheid
Gerechtigheid is ook het doorbreken van de macht van de duivel in je eigen leven en in dat van anderen. Als een mens geregeerd wordt door angst, achterdocht, wantrouwen kan je niet ten volle leven. Ik schrik altijd als ik het bij een ander zie, maar ik weet lang niet altijd wanneer ikzelf in de greep ben van die duivel die mij alleen maar verwijdert van mijn medemens.
De profetie van Jesaja spreekt van ruimte, verlichting, weer zien wat er werkelijk is, kerkers die opengaan.
De Eeuwige die adem geeft aan de mensen die op aarde wonen en levensgeest aan ieder die er zijn weg gaat.
En dat is nodig als je je gevangen voelt in de druk van je werk, de angst voor verlies van een dierbare, de druk onmisbaar te zijn voor je medemens, de verwarring van je geest, de angst voor verandering, de dwangbuis van alles te moeten doen zoals het hoort, de benauwdheid van verdriet en rouw.
Hoe is het mogelijk dat wij soms zover afdrijven van wat de Eeuwige bedoeld heeft toen Zij ons mensen schiep en bij name noemde.
Steeds is het belangrijk om de 'omgekeerde wereld' te blijven zien, om je te laten leiden vanuit het duister naar de helderheid van de andere kant. Dat er iemand is die zegt: laat mij maar even, jij bent even aan zet ! Wat ga jij doen op weg naar de vrijheid.
De Duif in Amsterdam Noord is een gemeenschap in ballingschap, wij zijn geslagen door verlies van leden van de gemeenschap, mensen die hun heil ergens anders zijn gaan zoeken of door ziekte van goede, gerechtige mensen. Het is moeilijk om nog te zien hoe het verder moet als je opgesloten zit in de gedachte van de neerwaartse spiraal. Het is zo gemakkelijk om te zeggen dat de profeet, de mens die nog hoop heeft op een vrije vogelvlucht, die de weg naar de vrijheid niet loslaat, dat die niet realistisch is.

Dat wij kwaad en hebzucht, angst en twijfel laten winnen is het tegendeel van gerechtigheid.
De genade van het visioen van vrede, de droom van de vrijheid, de Enige in wiens vreugde wij ons mogen wentelen, de mond snoeren, kerkert ons bestaan.
Wij zijn gedoopt met water en met de Heilige Geest; als wij de heldere kracht van water en de troostende en bevrijdende macht van Gods Geest ontkennen, vergeten wij dat verbondsmoment tussen de Eeuwige en ons.
Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, ben ik in hun midden !
Af en toe hebben wij het nodig om symbolen te horen of te zien zoals de doop van Jezus die ons aan onze eigen doop herinnert.
De dienstknecht werd ook niet zwak van het dienen en recht doen, van het helen en bevrijden.
Wij worden niet zwak als wij de angst kennen, de twijfel toegeven, het kwaad onderkennen, de verwarring ervaren en zien, de veranderingen met angst in ons hart tegemoet zien, ons benauwd voelen door verlies en rouw.
Wij verliezen alleen wel onze vrijheid als wij ons blijven opsluiten er in, als wij geen moeite meer doen om eruit te komen, als wij eigenlijk niet meer geloven in de droom van de profeet Jesaja, in de Godszoon Jezus.
De Eeuwige heeft ons in de vrijheid van de Geest gezet, de Barmhartige heeft ons haar eigen adem ingeblazen en daarmee rekent God erop dat wij toch echt Zijn Schepping willen zijn.
Dat is een kostbaar aanbod, wat je moeilijk af kunt slaan.

Amen

 

       
 

Nodiging

Wij zijn bij elkaar om te delen in de vrijheid van de Eeuwige, in de liefde van Zijn Zoon en in de ruimte van de Geest, die ons heilig is.
Er is brood en wijn, leeftocht voor onderweg en wij zijn er in het besef dat God met ons is.
Iedereen is welkom aan de Tafel, wie je ook bent, wat je ook voorstelt.
Als je mee de gerechtigheid wilt dienen, het licht zoeken, de vrijheid tegemoet, komt dan want alles is gereed.

       
 

Zegenbede


Moge de Eeuwige voor ons uitgaan om ons de juiste weg te wijzen,
moge de Onnoembare naast ons zijn om ons in zijn armen te sluiten en ons te beschermen,
moge de Enige achter ons zijn om ons te bewaren tegen de listen en lagen van boze mensen,
moge de Barmhartige onder ons zijn om ons op te vangen als we vallen en ons te bevrijden uit een verborgen schrik,
moge de Eeuwige in ons zijn om ons te vertroosten als we verdriet hebben,
moge de Onnoembare om ons heen zijn om ons te verdedigen als anderen ons overvallen,
moge de Enige boven ons zijn om ons te zegenen.

Zo zegene ons de goede God, Vader, Zoon en Heilige Geest,

Amen

       
       
 

| Archief/Bijdragen | Archief 2002 | Marina's "Hoofdpagina" | Gastvoorgangers |

 
 

FV 2002-05-13 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl