Marina's bijdrage, viering 21 april 2002
 
  Voorganger: Marina Slot, lector: Yvon van der Meer  
         
         
 

Lezingen

  • Handelingen 2 : 14 en 36-41
  • 1 Petrus 2 : 20-25
  • Johannes 10 : 1-10
         
         
  Votum

Wij zijn hier bij elkaar in de Naam van de Eeuwige die ons als mensen geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis, in het goede gezelschap van de zoon Jezus Messias die ons heeft voorgedaan hoe het is om op te staan en het leven te nemen met alles wat erbij hoort vreugde en verdriet, lust en pijn, wanhoop en haat, vriendschap en liefde, zorg en genegenheid.
En wij vragen om de aanwezigheid van de Heilige Geest die ons met Gods adem vervult.
Amen

 
         
 

Welkom en inleiding

Goedemorgen welkom in deze dienst in de vredeskerk de Duif, schuilplaats voor ieder die even stil wil zijn, die wil zingen en spreken over liefde en gerechtigheid, voor ieder mens die veilig wil zijn in Gods hand en troost zoekt voor het onbegrijpelijke en voor ieder die wil stilstaan bij de dingen van God en mensen.Want de Bijbel is een levensboek met tijdgebonden beelden en verhalen en een tijdloze inhoud daaronder en daarachter en soms moeten wij het daar even over hebben.
Yvon van der Meer en ik mogen jullie voorgaan in de deze samenkomst volgens de liturgie die wij als Duifgemeenschap hebben gekozen. In de rust en ruimte van dat voor velen bekende ritueel kunnen wij bij onszelf en onze goddelijke oorsprong komen.
Voor degenen die hier niet zo vaak komen een extra welkom, wij hopen dat u zich thuis voelt in dit huis van God en mensen, waar iedereen welkom is.
De dienst heeft het thema, 'een Vriend achterna…..' de teksten zijn uit de Handelingen van de Apostelen, de 1e brief van Petrus aan de christenen in Klein-Azië en een deel uit het Johannes-evangelie.
Ik leid de eerste twee lezingen even in.
Het boek Handelingen der Apostelen is een vervolg op het evangelie van Lucas en ook van diens hand. Hij citeert in deze lezing Petrus die een toespraak houdt tot een groot aantal inwoners van Jeruzalem, joden en niet-joden. Het boek Handelingen is geschreven omstreeks 80 à 90 na Christus en beschrijft de verspreiding van het evangelie over Palestina en omliggende gebieden. Hoofdrolspelers in het boek zijn Petrus en Paulus.
De 1e brief van Petrus is omstreeks 62 na Christus geschreven door Petrus in samenwerking met zijn secretaris Sylvanus.Hij richt de brief tot de eerste christengemeenten waarvan er velen tot de slavenstand behoorden. Dit bijbelgedeelte is rechtstreeks gericht aan de slaven onder de christenen waarvan er velen waren; het is bedoeld als hart onder de riem maar zonder opruiende taal omdat de schrijver anders de adressanten in gevaar zou brengen.
In de oude christengemeenten was het gebruikelijk om nieuwe broeders en zusters te dopen in de Paasnacht. De teksten van de Petrusbrief en van de Handelingen gaan veelal over de doop.En worden dus van oudsher veel gelezen in de periode tussen Pasen en de voorbereiding voor Pinksteren.
Met deze wetenschap in het achterhoofd kennen wij al direct iets van de achtergrond, voor wie is de tekst geschreven en met welke bedoeling. Dat is voor ons verstaan een onmisbare voorwaarde.
Ik wens ons allen een goede dienst toe.

 
       
 

Overweging

Vooraf, de woorden en daden van God zijn niet omkeerbaar, er is een onmiskenbare volgorde in alle teksten zichtbaar: Jezus gaat ons vóór en wij worden uitgenodigd om te volgen.
Ik ben een mens van plaatjes, van beelden en ik zie ze altijd heel helder voor mij.
Zoals de meeste van jullie weten., werk ik in het busvervoer.
Vorige week zondag was er een plotselinge spoorstremming in de buurt van Alkmaar, dan worden er overal buschauffeurs opgetrommeld om de mensen toch zo snel mogelijk te vervoeren. Ook collega's uit Zaandam reden in Alkmaar, maar zij wisten heg nog steg. Een van mijn medewerkers pakte een klein busje, plakte een groot papier op de achterruit met de tekst Follow me en reed zo ieder naar de juiste plaats van bestemming. Follow me dat zegt Jezus van Nazareth ook.
Je weet nog niet welke weg je in moet slaan, je weet soms niet welke manier van leven je moet kiezen.

Achter de profeet aan
De inwoners van Jeruzalem waren aanvankelijk achter de nieuwe profeet Jezus aangelopen. Totdat de kerkpolitieke leiders ingrepen, zich bedreigd voelden en die oproerkraaier aan het bevoegd gezag overleverden.
De profeet wordt gedood en toch leve de profeet; dat is vreemd. Met de fysieke ondergang van de grote leider, gaat een beweging dikwijls gauw ter ziele.
Petrus houdt de inwoners van Jeruzalem voor dat zij op een verkeerd spoor zitten. Hij die ooggetuige is geweest van de afschuwelijke kruisdood van zijn vriend en meester, confronteert de omgeving met onrecht, met het ingaan tegen Gods oneindige plan. En dat is even schrikken.
Maar je kunt nog terug, je kunt nog omkeren, je kunt opnieuw beginnen en stelling nemen tegen deze kromme, onrechtvaardige wereld die vredelievende profeten een kopje kleiner maakt, omdat ze te bedreigend zijn voor de kerkelijke en wereldlijke machthebbers.
Tot daar kunnen wij het nog een beetje volgen, wellicht instemmend knikken, maar dan komt de tekst die tot de slavenchristenen is gericht.
En dan komt het hele oude beeld van 'door lijden tot heerlijkheid 'weer boven. Wij hebben er lang over gesproken of wij deze lezing zouden handhaven, maar toch was er de behoefte om nog een keer te horen dat lijden niet onze roeping is, dat wij niet bij God in de gunst willen komen op zo'n manier. Dat wij liever op een andere manier een goed verstandhouding met God willen krijgen dan zoals beschreven in de brief van Petrus. Eeuwenlang is deze tekst uitgelegd als dat het nu een maal het lot van een christen is om te lijden. Dat zonde en schuld slechts in te lossen zijn door boete, pijn, ziekte en dood. En dat terwijl Jezus van Nazareth ons juist heeft willen bevrijden van zwarigheid en van ellende. Hoe is het toch mogelijk dat de christelijke cultuur zo krom gegroeid is. Dat de kerk van Christus nog steeds worstelt met de omkering van Jezus' waarheid.

Voorgaan in menselijk leven
Jezus is ons letterlijk vóórgegaan in menselijk leven, menselijk lijden en een onmenselijke dood;en hij is weer opgestaan; hij heeft liefde en heling gebracht in het leven van veel mensen. Hij heeft mensen bevrijd van waandenkbeelden, benauwdheid en angst en hij is een weg gegaan die wij nog niet kennen, maar die leidt naar het goddelijke wat dat dan ook moge zijn.
En niet omdat wij zondig zijn en schuldig als verdorven geslacht, is hij gestorven voor onze zonden. Zeker niet, dat is de waarheid omdraaien. Dat is een systeem maken, een theologisch gebouw maken van het leven van mensen waar je nooit meer uit komt.
Het doolhof van de traditionele verzoeningsleer heeft ons lang genoeg vastgehouden, vastgezet op een plaats waar wij misschien wel helemaal niet horen.
En ook zijn ziekte en dood, lijden en wanhoop van mensen in een heel vreemd daglicht komen te staan. Als je ziek was, of te vroeg dood ging, was er zeker iets aan de knikker. In oud-gereformeerde kringen zeiden ze nog rechtstreeks dat je zondig en schuldig was, in de gewone protestantse en rooms-katholieke theologie zeggen velen nog steeds hetzelfde alleen implicieter.
Dat is nog veel enger, want dan voel je een verantwoording die je misschien wel helemaal niet hoeft te dragen, of je voelt een schuld die absoluut niet de jouwe is.
De herder uit de gelijkenis van Johannes is er een die duidelijk is, die je recht in de ogen kijkt.

Bij naam en toenaam
Hij noemt je bij naam en toenaam, Hij kent je van haver tot gort en jij kent Hem, je herkent Zijn stem.
En Hij gaat voor je uit om je te behoeden voor honger, kou, eenzaamheid, verlies van de rechte weg. Hij doet de deur voor je open, Hij is zelf de deur van jouw wereld. Hij biedt je opening, perspectief en je weet zeker dat het goed zit.
Van kind zijn af heb ik geworsteld met hokjes, vastgezet worden, systemen waarin ik niet wilde denken. Een theologie en een christelijke cultuur die onderdrukten en niet bevrijdden. Heel veel mensen hebben dáárom de kerk of hun kerkelijke gemeenschap de rug toegekeerd omdat ze wisten dat het krom was wat er gepredikt werd.
Ook bij de teksten van vandaag voel je wat er goed, open en bevrijdend is en waardoor je alleen maar meer opgesloten wordt.
Als er iemand zegt : Follow me, kom mij achterna weet je precies of het goed zit of een beetje goed en een beetje fout. Je weet als schaap en als mens heel goed wie je het beste kunt volgen daarin moet je niet aarzelen, niet twijfelen.

Gemaskerde vriend
Je weet dat Christus ons is vóórgegaan en dat hij geleden heeft niet voor de lol maar omdat hij het leven van een mens heeft geleefd en omdat dát nu eenmaal niet altijd even mooi in elkaar zit.
En als het niet zo mooi in elkaar zit, als je in moeilijke tijden verkeert, is het moeilijk om Zijn stem te horen, dan lijkt de nacht ondoordringbaar, dan is de wereld om je heen woest en leeg. En toch is er altijd iemand die voor je uitgaat, die soms samen oploopt als het moeilijk wordt. Er is veel liefde in het gelaat van die ongemaskerde Vriend.
Het vertrouwen dat er altijd liefde en gerechtigheid is en komt, kan alleen maar ontstaan als jouw beeld van degene die je volgt goed is, als je weet dat er naast die kromme, verdorven wereld ook nog een andere wereld is van genegenheid en vriendschap, van waarheid en vertrouwen, van liefde en gerechtigheid. Een wereld waarin het goed is om een Vriend te hebben die zegt, kom maar, ik heb het al eens gedaan. Je hoeft niet bang te zijn. Ik hou van je met heel mijn hart, met heel mijn ziel en heel mijn verstand en al mijn kracht. Ik ben je Vriend, kom mij maar achterna….En wat doe je dan in dat volgen ? Als een schaap achter je goddelijke herder en broeder aanlopen? Of drinken uit de eindeloze bron van liefde en gerechtigheid en doorgeven, doorgeven zoveel als je kunt aan degenen die achter jou aan komen?
Zoveel als je kunt behalve als je op een dag zelf wat meer nodig hebt. Want je hoeft je niet zo gauw schuldig te voelen om niks, je hoeft alleen de verantwoordelijkheid te dragen die jezelf aan kan. Je hoeft je niet te vertillen aan het leven, het moet ook vooral de moeite van het leven waard zijn. Levend in de gemeenschap der heiligen hoef je niet zo zuinig te doen met liefde en gerechtigheid, er is genoeg voor iedereen, ook voor jezelf. Onze Vriend zegt : Follow me en vertrouw.
Amen

       
 

Nodiging

Wij zijn bij elkaar om te delen in de vrijheid van de Eeuwige, in de liefde van Zijn Zoon en in de ruimte van de Geest, die ons heilig is.
Er is brood en wijn, leeftocht voor onderweg en wij zijn er in het besef dat God met ons is.
Iedereen is welkom aan de Tafel, wie je ook bent, wat je ook voorstelt.
Als je mee de gerechtigheid wilt dienen, het licht zoeken, de vrijheid tegemoet, komt dan want alles is gereed.

       
 

Zegenbede


Moge de Eeuwige voor ons uitgaan om ons de juiste weg te wijzen,
moge de Onnoembare naast ons zijn om ons in zijn armen te sluiten en ons te beschermen,
moge de Enige achter ons zijn om ons te bewaren tegen de listen en lagen van boze mensen,
moge de Barmhartige onder ons zijn om ons op te vangen als we vallen en ons te bevrijden uit een verborgen schrik,
moge de Eeuwige in ons zijn om ons te vertroosten als we verdriet hebben,
moge de Onnoembare om ons heen zijn om ons te verdedigen als anderen ons overvallen,
moge de Enige boven ons zijn om ons te zegenen.

Zo zegene ons de goede God, Vader, Zoon en Heilige Geest,

Amen

       
       
 

| Archief/Bijdragen | Archief 2002 | Marina's "Hoofdpagina" | Gastvoorgangers |

 
 

FV 2002-05-13 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl