Bijdrage Alet Aalders, viering 3 april 2005

 
 

Voorganger: Alet Aalders

 
 

lector: Nicole van Eijck

 
 

 

Lezingen:

een tekst van Marianne Williamson

Joh. 20; 19-23

Ev. van Maria Magdalena

Themaviering: Maria Magdalena (dl. 1)

         
         
 

Inleiding en welkom.

Hartelijk welkom in deze dienst voor grote en kleine mensen.

En met de kinderen gaan we nu beginnen. In het verhaal horen we de moeder van Jefta vertellen hoe bang de vrienden van Jezus zijn, nu Jezus gevangen is genomen en gedood. Komen jullie naar voren?

Inleiding.

Deze dienst en die van volgende week zondag hebben als thema Maria Magdalena.

Maruja en ik zullen elk een kant van haar trachten te belichten. Dat is best lastig want over deze vrouw, die in de eerste eeuw na Christus de apostel der apostelen werd genoemd, is weinig geschreven en zijn veel misverstanden rondom ontstaan. In de evangeliën in de bijbel komt haar naam 12 keer voor. We horen, soms uit de mond van 1 evangelist, soms uit de mond van verschillende evangelisten, 6 fragmenten uit haar leven. Daaruit blijkt dat Maria Magdalena een vrouw was die door Jezus van zeven boze geesten werd genezen, daarna Jezus volgde en hem financieel steunde; zij was getuige van de kruisiging en de begrafenis, en had op de eerste dag van de week 's morgens vroeg een ontmoeting met de verrezen Heer. Meer is er vanuit de bijbel niet over haar bekend. De derde lezing van vandaag is een gedeelte uit het evangelie volgens Maria. Een relatief onbekend boek. Het evangelie van Maria is het enige geschrift uit de oudheid, waarin Maria Magdalena bladzijden lang aan het woord komt en haar verhaal doet. Zij bemoedigt de discipelen met haar geloof en vertelt over het onderwijs dat zij van Jezus gekregen heeft.

Ik heb een gedeelte uit dit geschrift genomen welke treffende overeenkomsten, qua thematiek, vertoond met de perikoop uit het evangelie van Johannes dat we zullen lezen en waarmee de kinderen aan de slag zijn gegaan. De kant die ik van Maria Magdalena wil belichten is de boodschap die zij geeft in het evangelie volgens Maria: verkondig het evangelie. Als eerste lezing heb ik gekozen voor een stukje tekst van Marianne Williamson met als thema: angst. Angst, zoals u zult horen, komt in alle drie de lezingen naar voren en is de verbindingssleutel vandaag.

 
       
 

Overweging.

Vorige week lazen we het deel uit Johannes waarop het deel van vandaag volgt.

Vorige week hoorden we hoe Maria Magdalena 's morgen vroeg naar het graf ging en daar een ontmoeting had met Jezus. Deze ontmoeting met Jezus heeft voor haar gevolgen. Zijn opdracht: ‘Ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik stijg op naar mijn Vader die ook jullie Vader is, naar mijn God die ook jullie God is' , is het begin van een omwenteling in het leven van Maria Magdalena. Haar verdriet om Jezus' dood maakt plaats voor het ongehoorde dat zij zal verkondigen: ‘Ik heb de Heer gezien! En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had'. (Joh. 20:18). De lezing uit Johannes van vandaag en de lezing uit het Evangelie volgens maria geven ons een beeld van wat er daarna op die eerste dag van de week of in de dagen daarna gebeurde.

 

Na de terechtstelling van Jezus zijn de leerlingen gevlucht en ondergedoken. En daar zitten ze, achter gesloten deuren. Bang. Ze hadden zich opgesloten, niet alleen omdat ze bang waren opgepakt te worden als volgelingen van Jezus, maar ook zaten ze opgesloten in zichzelf, verlamt van angst en schuldgevoel omdat zij Jezus telkens als het er op aankwam in de afgelopen dagen in de steek hadden gelaten.

De angst is een blinde angst, zij zien de oplossing er voor niet.

Door die afgesloten deuren en muren van hun hart breekt Jezus binnen.

Hij bevrijdt hen van hun verlammende schuldgevoelens. Hij geeft hen hoop omdat de dood niet meer het laatste woord heeft. En Jezus wil dat ze er op uit trekken. Ze moeten de boodschap gaan verkondigen.

 

Als Jezus vertrekt zijn ze weer onzeker zoals we lezen in het vervolg van het verhaal uit Johannes. 8 dagen later als Jezus zich opnieuw openbaart aan de leerlingen, en dit maal ook aan Thomas, zitten zij nog steeds binnen met de deuren dicht, eigenlijk net zo ongelovig te zijn als Thomas.

Ook uit het evangelie volgens Maria blijkt dat de moed en de Geest die Jezus ze geeft niet genoeg is om de leerlingen naar buiten te krijgen.

Zij waren bedroeft. Ze huilden en hadden er geen vertrouwen in. ‘Hoe moeten we naar de heidenen gaan en het evangelie van het Koninkrijk van de Zoon des Mensen prediken? Als hij al niet werd gespaard, hoe zal men ons dan sparen?'

Het is een doordringende en vertwijfelde vraag. Maria Magdalena probeert hun angst weg te nemen door te Antwoorden: ‘Hij heeft ons voorbereid en ons tot mens gemaakt.'

 

De boodschap achter het evangelie volgens Maria is: ‘Verkondig het evangelie'. De leerlingen echter vrezen het gevaar dat de verkondiging met zich mee zal brengen. Jezus nam geen blad voor de mond en heeft waar nodig opstandig gesproken en gehandeld. Dat werd hem niet in dank afgenomen, maar weerhield hem er niet van te spreken en te handelen vanuit zijn diepste overtuiging. Hij nam het op voor de vertrapte mens, voor alle uitgestotenen en vernederden. Hij werd daarom zelf gehoond, uitgestoten en vernederd en zelfs gekruisigd. Dat moet je maar durven, blijven staan voor wat je in het binnenste van je hart voelt dat recht is, maar dat niet altijd strookt met de plannen van een ander.

Maria Magdalena vertelt hen dan over de beschermende genade van de Mensenzoon.

Het zijn niet ‘de heidenen' die de leerlingen niet zullen sparen maar de machten. Het zijn de machten van heersers die wetten maken en daar gevangenen van worden. Het zijn de machten van duisternis, begeerte, onwetendheid en woede waar ze bang voor moeten zijn. In de brief van Paulus aan de Efeziërs staat: Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst,

de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten,

en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. (Ef. 6: 12-16)'

De verkondiging van het evangelie lokt het gevaar niet uit. Het gevaar is er al. Het evangelie is juist een wapen om de strijd met de Machten aan te gaan en daar als winnaar uit te voorschijn te komen.

 

En toch is daar veel moed, doorzettingsvermogen, tijd en inzet voor nodig. En ook zul je misschien een gedachtesprong moeten maken. Toen ik mij in liet schrijven als werkzoekende werd mij gevraagd: ‘En wat denk je nu voor de maatschappij te kunnen betekenen.' Als of dat afhangt van het hebben van een betaalde baan.

Ik zag afgelopen week een programma op tv onder de titel: ‘niet alleen op zondag'. Wat doe je daadwerkelijk met je geloof als je op zondag de kerk uit loopt. Ik vond het een inspirerend programma. Het liet mensen zien die daadwerkelijk iets van de boodschap willen uitdragen. Die daar tijd in steken. Die van anderen zullen horen wat haalt het nu eigenlijk uit, maar toch doorgaan. Die niet genoegen nemen met hun eigen goede positie maar ook anderen willen helpen. Als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust andere mensen toestemming om hetzelfde te doen.

Velen zouden wel willen maar wat houd je dan tegen? Het waren barre tijden voor de leerlingen. Misschien wel vergelijkbaar met onze tijden. Angst overheerst steeds vaker. De maatschappij lijkt vijandiger tegen over je te staan. Bemoei je je met een ander, wordt dat niet op prijs gesteld. Teruggetrokken in ons eigen huis of kleine kringetje zorgen we in ieder geval dat we het goed voor elkaar hebben. Helaas hebben we daardoor ook geen tijd meer om naar onze naaste om te zien. Opgesloten in onszelf. Maar maakt dat je tot mens. Willen we blijven leven met angst. Maria Magdalena zegt tegen de leerlingen: Richt je hart op het goede, zijn genade zal geheel met jullie zijn en jullie behoeden en trek met zijn boodschap er op uit. Als wij van onze angst bevrijd zijn, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen. Amen.

Nodiging

U die naar ons omziet en ons kent als geen ander.

Sterk ons in trouw aan U en in eensgezindheid onder elkaar en maak ons ijverig in het breken en delen van ons dagelijks brood, vandaag maar ook lle andere dagen van de week. Iedereen is welkom aan Zijn tafel, kom dan want alles staat gereed.

kinderen doen mee met het breken en delen

Zegenbede

Dat er vrede mag zijn in ons hart

rust in onze geest

en stilte in het diepst van ons wezen

die stilte waarin wij iets horen van de klank van de naam

ons gegeven van in den beginne

een naam die liefde is, licht en leven.

 

Wij vragen u om ons te zegenen

 

De Eeuwige zegene en behoede u;

De Eeuwige doe zijn aangezicht over u lichten

En zij u genadig;

De Eeuwige verheffe zijn aangezicht over u

En geve u vrede.

 

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Amen.

       
 

| Alets "Hoofdpagina" | Gastvoorgangers |

 
 

RG 2005-04-03 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl