Bijdrage Marina Slot - viering 30 januari 2006
 
 

Voorganger: Marina Slot en

Lector: Cees Blaauw

 
 

 

Lezingen:

Deut. 18; 15-20

Marcus 1; 21-28

1 Kor. 2; 1-16
 
         
 

Thema: Kwetsbaar en met gezag

         
         
 

Welkom en inleiding.

Lieve mensen, van harte welkom in de Duif op deze koude zondagmorgen in januari. Jij die hier voor het eerst bent, welkom, we hopen dat je je thuis voelt in onze gemeenschap en ook al die Duiven die hier elke zondag weer zijn, heel erg welkom, want dankzij jullie hebben wij die trouwe gemeenschap met elkaar.

Samen met Cees Blaauw mag ik jullie voorgaan in deze dienst van Schrift en Tafel. We zingen, we bidden en staan stil bij onze verbinding met de Eeuwige. Ik wil jullie meenemen in het ‘hoe' van die verbinding, langs welke weg, wie is het middel, het medium voor de boodschap van Licht en Liefde.

Wij hebben 3 lezingen vandaag : uit Deuteronomium, het evangelie volgens Marcus en uit de brief van Paulus aan de gemeenschap van Korinthe.

In het boek Deuteronomium ( het laatste van de 5 boeken van Mozes, wat eigenlijk de Tweede Wet betekent) vinden wij onze 1 e lezing waarin door Mozes profeten worden geïntroduceerd die Gods indrukwekkend stemgeluid en verschijning kunnen vertalen voor de gewone mens.

In Marcus wordt Jezus' wijze van doorgeven vergeleken met die van de schriftgeleerden en die jongens komen er niet zo best af in de beoordeling van het volk.

In de brief van Paulus aan de gemeenschap van Korinthe vertelt Paulus over hoe hij het geheim van God vertelt en hoe de Geest hem daarbij helpt.

Het gaat in alle lezingen over onszelf en over onze voorgangers in het Licht.

Dat past mooi in de tijd want volgende week kiezen wij weer voor dit nieuwe jaar onze voorgangers in de Duif. Wellicht kan het woord van vandaag ons helpen bij die keuze.

Ik hoop dat wij een mooi en liefdevol uur beleven met elkaar.

 

 
       
 

Overweging

Hoe weet je dat de woorden die je hoort, Gods woorden zijn? Hoe kan je onderscheiden of datgene wat jij vandaag hoort, ingegeven is door de Geest van God?? Wie van de Israëlieten wist of de profeet sprak uit naam van de Eeuwige ? En hoe kwam het dat de mensen in Kafarnaum zo onder de indruk waren van het spreken van Jezus in tegenstelling tot wat hun eigen schriftgeleerden vertelden???

Welke toetssteen legt de mens aan als je in de taal van het geloof wordt aangesproken ??

In de tijd van Mozes lijkt het simpel : als het niet uitkomt wat de profeet zegt, is het niet van God, dus wordt de profeet een kopje kleiner gemaakt. Zo simpel als het klinkt zal het wel niet geweest zijn, maar Mozes legt hier uit hoe het idealiter moet gaan met de boodschap van de Eeuwige voor zijn volk Israël. In Jezus' tijd vergelijken de mensen Jezus' woorden en zijn daden van liefde en genezing met de theologisch-juridische redenaties van de schriftgeleerden. Zij zien duidelijk het verschil tussen de mens Jezus die één en echt is in woord en daad en de knappe koppen die er in het dagelijks leven niet veel van terecht brengen. De mensen ervaren Jezus' gezag als een goddelijke volmacht die van hogerhand is afgegeven, zij herkennen zijn goddelijke kracht. En zij ontmoeten hem in zijn menszijn en zij zien hem ook in zijn kwetsbaarheid. Paulus openbaart zich als een antiheld : ‘ik beschikte niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid, ik kwam bij u in al mijn zwakheid en ik was angstig en onzeker.' Hij ontleent zijn gezag, zijn zeggenschap niet aan een positie als profeet of aan een theologische scholing; Paulus steunt op de kracht van God en hij weet dat die kracht van God in hemzelf en in ieder ander kan opkomen. Daarom zegt hij : Zij die volwassen zijn in hun geloof kunnen de wijsheid van God ontvangen.

Wat houdt dat in een volwassen geloof ? Ben je bereid om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor wat en hoe jouw geloof eruit ziet? Stel je je niet meer afhankelijk op van anderen in jouw verbinding met de Eeuwige en Barmhartige? Dat kan, want in de Korinthenbrief lezen wij dat Paulus zich rechtstreeks richt op de geest die aanwezig is in de harten van de mensen, hij zoekt de vruchtbare bodem in de mens waarop het zaad van de liefde kan opbloeien. Alleen dan leidt de verkondiging van Gods goede boodschap tot het daadwerkelijk uitvoeren van de goede dingen. Als het echt landt in jou zelf. Als je de keuze maakt om het binnen te laten komen. Toen wij in de liturgiegroep spraken over de vraag, “Hoe herken je dat er hier in de Duif het Woord van God wordt gesproken en geleefd? Hoe herken je dat iemand echt met gezag spreekt?” kwamen er zinnen op als ‘Ja, je weet het meteen of het goed zit', ‘Het is een kwestie van gevoel', ‘Gezag is dat iemand echt iets te zeggen heeft', ‘Woorden en daden moeten kloppen', ‘Er hoort iets positiefs bij, iets zachtmoedigs, iets menselijks' Het is niet de wijsheid van de wereld, waardoor wij zullen delen in zijn luister. Het is de verborgen en geheime wijsheid van God die wij soms bij stukje en beetje mogen doorgronden in de bijeenkomsten met elkaar, in onze stille momenten met God en de Geest van God, in de traan die opwelt als wij een bepaald lied zingen, straks wellicht als wij met elkaar breken en delen, in het gevoel dat over ons komt als iemand voor ons iets goeds doet, in de gedachten die wij hebben over ons gezin, over de mensen in de gemeenschap, over de samenleving en ons diepe verlangen naar een beetje meer hemel op aarde. Paulus probeert in een paar bijzondere zinnen ons en de gemeenschap van Korinthe te laten delen in de diepe verbinding tussen ons, onze geest en Gods Geest. Want de Geest van God is aanwezig in ons en Godzelf heeft zich aan ons gegeven. Dat is iets wat bijna ongelooflijk is. Dat is ook iets wat ongrijpbaar, onbegrijpelijk is voor het verstand van een mens. Als wij met hart en ziel verlangen naar de verbinding met God en de Geest van God, als wij de kracht van God in onszelf durven voelen, dan geven wij onszelf de gelegenheid om tot een volwassen geloof te groeien. Dan durven wij stapje voor stapje te naderen tot eigen verantwoordelijkheid en bouwen aan een volwassen geloofsleven. Dan blijven wij niet meer hangen in de twijfel die door veel theologische haarklovers en rekenkundige dominees of priesters vanaf hun pauwentroon alleen maar is vergroot. Want schriftgeleerden met groot vertoon en weinig echt goede daden, zijn er genoeg in deze wereld. Dat slag heeft een heleboel kwaad aangericht. De angst die ik dikwijls zie bij mensen die kerkelijk zijn opgevoed, liegt er niet om. Een kopje kleiner hoeft niet, maar een spreek- of preekverbod zou lang niet gek zijn.

Het is niet zomaar iets om de echte keuze te maken voor Gods woord en de goede daden, die al in onze gedachten aanwezig zijn. Onze gedachten die van Christus zijn en onze geest die doordrenkt is van de Geest van God. Als je dat goed beseft, mag je elke dag voorzichtig omgaan met God en heel kritisch zijn als het gaat om wie jou mag naderen. Jouw verbinding met de Eeuwige is open en schoon en niemand mag dat in de weg staan, want God heeft jou lief. God heeft zich voor jou opengesteld, een hotline is mogelijk. Jijzelf of de profeet of voorganger die jou aanspreekt mag ‘ja' zeggen tegen die verbinding tot welzijn van jou en onze wereld. En het abonnement is voor eeuwig betaald.

Het is een groots lijntje met menselijke maat, kwetsbaar en met gezag, teer en met goddelijke kracht. En wat er langs dat lijntje gaat, zijn dingen die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart zijn opgekomen. Onvoorstelbaar eerlijk, uiterst kwetsbaar, met goddelijke kracht dat is alleen maar mogelijk omdat God dat lijntje heeft bestemd voor wie haar liefheeft en dat zijn wij en al die mensen die zich laten raken door die goddelijke stroom van woorden en daden. Een weldadige mogelijkheid tot echt contact. Amen

 

 

Nodiging

In open verbinding met de Eeuwige en sterk betrokken op elkaar en op de wereld, willen wij dat bevestigen door brood te breken en wijn te delen, tekenen van leven en van samen.

Ieder van ons is welkom aan de tafel van de gevolmachtigde van God,

Iedereen zonder uitzondering, wie je ook bent, wat je ook voorstelt.

Komt want alles is gereed.

 

 

Zegenbede

De Eeuwige zegene ons en zij behoed ons,

De Barmhartige doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig,

De Tedere en Krachtige verheffe haar aangezicht over ons en geve ons vrede.

Amen
       
   
       
   
       
   
       
 

| Archief/Bijdragen | Archief 2006 | Marina's "Hoofdpagina" | Gastvoorgangers |

 
 

RG 2006-01-29 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl