Bijdrage Marina Slot - viering 24 september 2006
 
 

Voorganger: Marina Slot en

Lector: Cees Blaauw

Welkom en inleiding

Welkom lieve mensen, welkom onder dit dak van de Eeuwige. Wij mogen hier vandaag met elkaar verblijven gasten en Duiven en wij zijn heel erg welkom.

Wij worden in dit uur opgenomen in de sfeer van goedheid en genade, van gerechtigheid en vrede. Even een time-out in ons bestaan, het bestaan van mensen van deze tijd die verlangen naar de kracht van God in ons hart en in onze ziel, die zoeken naar inhoud die ons voedt en sterker maakt om alle dagen mensen van goede wil te zijn.

Zoals de discipelen in het evangelie van Marcus laten wij ons onderrichten over het verhaal van God-en-mensen en kijken met elkaar wat de oude woorden uit de eerste brief van Petrus voor ons nu betekenen.

In het Marcusevangelie blijkt dat ook aan de mensen vlakbij Jezus niets menselijks vreemd is, de rangorde lijkt belangrijker dan de inhoud van Jezus' boodschap.

Beide teksten vandaag gaan over hoe je Christus kunt navolgen en wat voor gevolgen dat heeft.

Een van de vele oefeningen die Jezus doet om zijn navolgers klaar te stomen voor een leven zonder goddelijk leider, zonder levend voorbeeld van hoe het anders en beter kan in de wereld.

Ik wens ons allen een goddelijk mooi uur toe.

 

Overweging

De piketpalen worden geslagen. Wie heeft de leiding in Naam van Jezus?? Wat is de structuur van het nieuwe Koninkrijk? Wie zit er in de Hoge Raad?? Wie doet de ondersteuning?? Geen gekke vragen in ons dagelijks leven ? De kandidatenlijst moet worden opgemaakt en wie staat er bovenaan of op een verkiesbare plaats ?

 

Het onderricht van Jezus van Nazareth bestaat echter uit dat hij vooral lesgeeft in dienstbaar zijn, in het eren van de kleinen en de kwetsbaren in onze samenleving.

In een samenleving met hooggeplaatste koningen, hogepriesters, romeinse overheersers zet Jezus het koninkrijk neer van kinderen, armen en hen die recht moeten worden gedaan.

Hij neemt zijn eigen groep even apart en legt hen uit wat zijn troon zal zijn, dat die niet op de aarde zal staan, dat er eerst lijden komt en dat dat bij het leven hoort van Hem en zijn volgelingen.

Dat het kruis van hun gezamenlijk huis de dood van hun geliefde leider is, maar dat de dood niet het laatste woord heeft.

En zij zijn er sprakeloos van, nee geen vragen.

Wat moeten wij hiervan aannemen ?? Je kent dat wel. Soms hebben mensen het over iets waar jij niet aan wilt, wat je gewoon niet kan en wilt aannemen. Je kan terugvechten, je kunt in de oppositie gaan. Maar als daarbij komt dat je het niet begrijpt, niet kunt begrijpen, kan de agressie zich ook richten tegen diegene die er niks mee te maken heeft. Tegen je partner, je kinderen, je buurvrouw. Opstand verspreidt zich om je heen.

Of je wordt cynisch, bitter en je gaat etteren over iets wat er niks mee te maken heeft. En dat weet je wel, maar je gaat ermee door totdat iemand je tot je eigen orde roept. Komt tot bezinning en wees helder van geest. Heb elkaar voor alles innig lief!!! De belangrijkste voorwaarde voor het Koninkrijk is naast dienstbaarheid, liefde.

En wat een heilzame toevoeging : want liefde bedekt tal van zonden.

Wat een heerlijke uitspraak voor de mens die zich bewust is van wat ie aanricht en heeft aangericht in eigen leven en dat van een ander.

Van kleine kwetsuren die je een ander onbewust aandoet tot grote klappen die je zowel bewust als onbewust uitdeelt, want wij zijn wel een gemeenschap der heiligen, maar brandschoon is niemand van ons.

 

Gelden in het komend Rijk andere criteria voor verkiezing dan in onze wereld ??

Bewustzijn van zonde en genade bijvoorbeeld, in hoeverre je met behulp van Gods kracht bij je eigen dienstbaarheid en liefde kunt komen, of je je eigen talenten en gaven wil gebruiken om anderen te helpen. Of er in jouw woorden iets van Gods Woord wil doorklinken ??

Moeten wij een vuurproef ondergaan in het leven en welke dan ??

Is het openstellen van jezelf voor de liefde al niet genoeg om een beetje met de nek te worden aangekeken??

Zo 'n christelijke sap zeker weer. Wat te denken van een CDA minister die in de 2 e Kamer zijn handen vouwt en om kracht bidt, is die te benijden of wordt hij een voorwerp van spot??

Barmhartigheid is niet het grootste kenmerk van onze huidige samenleving. De Big Brother formule en andere soortgelijke tvprogramma's bestaan bij de gratie van het feit dat mensen openlijk worden afgebrand, dat is modern, dat is spannend. En toch snakken mensen ook naar die openheid, naar de liefde, naar opgenomen te worden als een kind in de armen van de Eeuwige.

Er staat in Marcus niet bij of de leerlingen Jezus begrepen toen hij het kind in hun midden zette. Er staat niet bij of ze een certificaat hebben ontvangen voor de lessen in liefde en barmhartigheid, in vrede en gerechtigheid.

We vermoeden dat Jezus geen diploma's heeft uitgereikt. Neen hij gaf ze in het kind een teken waarin ze elk moment van de dag hun levensopdracht zouden herkennen. Een herinnering aan dit moment met elkaar en onder elkaar waarop er maar een keuze mogelijk is : neem dit van Mij aan, zegt Jezus. De verhoudingen in het Koninkrijk worden bepaald door dienstbaarheid en liefde en niet door macht en geweld.

Indringend wordt de liefde aan hen en aan ons nu gepresenteerd. De andere ordening van de wereld wordt aan ons uitgelegd.En ook voor ons kan het kind, de arme, de kwetsbare een teken zijn dat het anders kan en dat het anders moet kunnen in onze naaste omgeving, in ons dorp, in onze stad en in ons land en in die grote veelkleurige wereld waarin we leven.

Een beetje meelijden, medelijden kan geen kwaad.

Schuldig voelen hoeft niet voor eeuwig, zonden worden bedekt met liefde, gaven worden gebruikt om anderen te helpen.

Liefde staat bovenaan en als je je elke dag laat onderrichten door Jezus, de Gezalfde van het Koninkrijk van God, als je elke dag durft te oefenen in Liefde dan wordt het mogelijk om de Naam van Christus aan te nemen met alles wat daarbij hoort. Amen

 

 

Nodiging

Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom het brood en breken het voor elkaar en wij nemen de wijn en delen brood en wijn als tekenen van leven en van samen. Omdat wij het leven willen delen met ieder die gelooft in het Rijk van Liefde en Tegenspraak.

Iedereen is welkom aan de Tafel, kleine en grote mensen, arme en rijke mensen, sterke en kwetsbare mensen. Ieders aanwezigheid in het delen is nodig om werkelijk mens te kunnen zijn.

Komt want alles is gereed.

 

Gebed

Eeuwige en Barmhartige,

Gij kent en mij en gij doorgrondt mij en dat is niet om bang van te worden. Gekend te worden tot in de uithoeken van je ziel, betekent ook geaccepteerd zijn in wie je bent, wat er ook van je geworden is.

Wij zijn aangenomen als Kind van God, Kind van Licht en Liefde en wij moeten heel erg ons best doen willen wij van dat aureool afkomen.

Wees met ons en met de mensheid, geef ons de goede richting en help ons de liefde en goedheid in de wereld te vermeerderen.

Alleen dan kan Uw Rijk op aarde worden gevestigd.

Amen

 

Zegenbede

De Eeuwige zegene ons en zij behoede ons

De Barmhartige doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig,

De Liefdevolle verheffe haar aangezicht over ons en geve ons vrede.

Amen

 
   
         
   
         
     
         
     
       
   
       
   
       
   
       
   
       
 

| Archief/Bijdragen | Archief 2006 | Marina's "Hoofdpagina" | Gastvoorgangers |

 
 

RG 2006-09-26 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl